Skip to the content

CROESO I GRŴP GWEITHREDU LLEOL CEREDIGION - CYNNAL Y CARDI

Rhaglen ar gyfer Ceredigion

Mae Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-2035 yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd tuag at sicrhau twf economaidd cryf, cynaliadwy a mwy gwydn i Geredigion, a grëwyd ac a rennir gan bawb.

Mae Cynllun Corfforaethol Ceredigion wedi nodi mai rhoi hwb i'r economi yw un o brif blaenoriaethau Cyngor Sir Ceredigion, gan ein bod yn sylweddoli'r angen i fynd i'r afael â rhai o'r heriau sydd gennym i roi cyfleoedd i'n pobl a'n mentrau i dyfu a ffynnu yma yng Ngheredigion.

Mae Strategaeth Economaidd Ceredigion yn fframwaith i adeiladu a datblygu dyfodol clir a unigryw i Geredigion a’u chymunedau.

Mae’r Strategaeth yn eistedd o fewn yr adran Twf a Menter, Cyngor Sir Ceredigion gyda thîm Cynnal y Cardi yn cyflawni gweithgarwch y prosiect ar lawr gwlad.

Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-2035

Partneriaeth Economaidd Lleol  Cynnal y Cardi
Partneriaeth Economaidd Lleol Cynnal y Cardi
Partneriaeth Lleol Economaidd Cynnal y Cardi
Partneriaeth Lleol Economaidd Cynnal y Cardi
Partneriaeth Economaidd Lleol Cynnal y Cardi

Bwriad partneriaeth leol Cynnal y Cardi yw dod ag ystod amrywiol o randdeiliaid lleol ynghyd i weithredu fel grŵp cynghori i Gyngor Sir Ceredigion ac i gefnogi trigolion, cymunedau a busnesau Ceredigion. Arwain ac i fonitro gweithgareddau economaidd lleol er mwyn sicrhau bod y blaenoriaethau a'r camau gweithredu yn cyd-fynd â Strategaeth Economaidd Ceredigion ac ymestyn eu dylanwad ac arweiniad ar ddylunio a gweithredu gweithgarwch prosiect sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer ffrydiau cyllido economaidd a chymunedol eraill sydd o fudd i’r Sir.