Cilcennin, Dydd y Pentref Village Day

Dydd Sadwrn, 9 Mehefin, cynhaliodd pentref Cilcennin ei ‘Ddiwrnod Cymunedol’ cyntaf erioed.  Bu’r digwyddiad a gynhaliwyd drwy’r dydd ac a drefnwyd gan Cilcennin Cyntaf, yn dathlu talentau pobl leol.  Trefnwyd arddangosfeydd celf a chrefft arbennig ac amrywiol gan Ysgol Sul a thafarn blaenorol Dyffryn Aeron.  Cynhaliwyd gŵyl flodau yn yr eglwys gan Glwb Garddio Cilcennin a chafwyd unawd swynol ar y soddgrwth hefyd gan y sielydd rhyngwladol Sharon McKinley.  Elwodd amrywiol weithgareddau awyr agored o heulwen braf ddechrau Mehefin; taith dywysedig o gwmpas fferm organig Blaencamel, sawl taith gerdded natur gyda chymorth Fferm Denmarc a thaith hanes lleol i ymchwilio i orffennol Cilcennin.  Cynhaliwyd arddangosfa yn ogystal gan glwb hanes lleol Cilcennin yn neuadd y pentref, a oedd yn sbardun i sgyrsiau a gafwyd dros baneidiau a chacennau a baratowyd gan W.I. Cilcennin.  Roedd ysgol gynradd lwyddianus Cilcennin yn fangre poblogaidd iawn, gan fod ardal chwarae newydd wedi cael ei osod yno y diwrnod cynt, er boddhad mawr i’r plant.  Yn yr hwyrgwelwyd oddeutu 200 o drigolion y gymuned yn mwynhau mochyn wedi’i rostio tra bod band byw lleol yn darparu’r adloniant.  Wedi iddi dywyllu ac i ddiwrnod cofiadwy ddod i ben, daeth hi’n amlwg fod ysbryd cymunedol dal yn fyw yng Nghilcennin.  Bu Cynnal y Cardi yn cynnig cefnogaeth drwy farchnata’r digwyddiad.

Bu’r diwrnod yn llwyddianus iawn a’r gobaith yw y bydd yn beilot ar gyfer cyfres o 4/5 diwrnod cymunedol a drefnir yn flynyddol yn Nyffryn Aeron, a fydd wedi’u hanelu at godi ymwybyddiaeth a balchder yn nhreftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal.

Sioe sleidiau

Cilcennin