Cefndir y Prosiect

Nod y Prosiect yw ceisio darganfod a fyddai darpariaeth symudol yn ddewis hyfyw o ran rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yng Ngheredigion sy’n anos eu cyrraedd ac sydd wedi ymddieithrio. Mae’r bobl ifanc hyn yn aml wedi’u hynysu oherwydd natur wledig y sir ac mae’n anodd iddynt gyrraedd gwasanaethau. Bydd y Prosiect yn ei dro yn cefnogi cymunedau i ddod at ei gilydd a bydd yn grymuso pobl ifanc drwy roi profiadau cadarnhaol iddynt a fydd yn rhoi hwb i’w datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol.

Nod yr astudiaeth fydd ystyried pa weithgareddau fyddai fwyaf effeithiol wrth weithio’n agos â phobl ifanc sydd dan anfantais, Heb fod Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn peryg o fod yn y sefyllfa honno, ac sydd o bosib yn wynebu anawsterau economaidd-gymdeithasol ehangach sy’n effeithio ar eu datblygiad personol a’u lles.

Bydd yr astudiaeth yn ceisio cael gwahanol safbwyntiau, oddi wrth bobl ifanc gan fwyaf, ond hefyd oddi wrth bobl eraill yn y gymuned megis pobl hŷn, grwpiau anableddau, busnesau lleol, elusennau, plant ac ati. Y nod fydd cael gwybodaeth gynhwysfawr o blith aelodau’r cymunedau hynny ynglŷn ag effaith y prosiect arfaethedig hwn ar bobl ifanc leol. Nod yr astudiaeth fydd ymgynghori â mudiadau ieuenctid statudol ac anstatudol ar draws Ceredigion