Cefndir y Prosiect

Mae Amethyst yn brosiect Byd Bychan newydd yng Ngorllewin Cymru sy’n hyrwyddo iechyd meddwl drwy gydweithio â phobl ifanc sy’n dioddef o orbryder, iselder, hwyliau isel, hunan-niweidio, yn meddwl am hunanladdiad, diffyg hyder a diffyg hunan-barch. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd a fydd yn datblygu gwahanol sesiynau i grwpiau oedran gwahanol ar draws y sir. Bydd hefyd yn datblygu sesiynau i rieni a theuluoedd i’w helpu nhw i ddeall sut i gefnogi plant sy’n dioddef o’r problemau hyn.

Y gwaith

Bydd y Theatr Byd Bychan yn defnyddio pecyn unigryw o dechnegau i helpu pobl ifanc i ymchwilio’u perthynas â nhw eu hunain a chydag eraill, a hynny er mwyn dod i ddeall y rhwystrau yn eu bywydau ac i chwilio am atebion cadarnhaol. Bydd y technegau hyn yn cael eu defnyddio mewn lle diogel lle gall pobl ifanc ymlacio a theimlo’n gyfforddus. Un o’r technegau yw ‘amser cylch’. Bwriad hyn yw creu ymddiriedaeth a datblygu sgiliau gwrando. Ymhlith y technegau eraill bydd ymarferion drama a gemau llawn hwyl i wneud i bawb deimlo’n gyfforddus ac ystyried ffyrdd o ymdopi â gorbryder, hwyliau isel a lles emosiynol cyffredinol. Y bwriad hefyd yw codi ymwybyddiaeth ynghylch problemau iechyd meddwl sy’n effeithio ar bobl ifanc drwy berfformiadau dwyieithog rhyngweithiol.

Bydd y Prosiect yn cynnal:

  • Sesiynau mewn 6 ysgol gynradd o gwmpas y sir â phlant Blwyddyn 5 a 6,
  • Sesiynau heb fod wedi’u lleoli mewn ysgolion i ddau wahanol grŵp oedran, Blynyddoedd 7, 8 a 9 a Blwyddyn 10+.

Bydd y sesiynau 3-4 awr eu hyd yn ddwyieithog neu’n sesiynau Cymraeg neu Saesneg, gan ddibynnu ar ddewis y grŵp. Byddant yn cael eu cynnal yn Aberteifi ac Aberystwyth ac mewn ysgolion cynradd o gwmpas y sir, fel bo modd i nifer fawr o bobl ifanc a’u teuluoedd achub ar y cyfleoedd hyn. Mewn rhai sesiynau bydd perfformiad a thrafodaeth i ysgolion neu grwpiau blwyddyn cyfan a’u teuluoedd estynedig, a hynny er mwyn lledaenu’r neges i’r gymuned yn ehangach lle bo hynny’n bosib. (Mae rhagor o sesiynau yn yr arfaeth hefyd).