Mae Profiadau Ceredigion Go Iawn yn rhaglen beilot o weithgarwch a fydd yn cynnwys ymchwil a gweithdai ac a fydd yn datblygu rhwydwaith o fusnesau enghreifftiol a sefydliadau eraill sy’n gallu arddangos y manteision go iawn y gellir eu sicrhau trwy fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a gwerthu ar-lein.

Nodau’r prosiect yw:

 • sefydlu grŵp peilot o 12 o ddarparwyr gweithgarwch / atyniadau i ymwelwyr i feithrin y sgiliau sy’n ofynnol er mwyn i (berchnogion/rheolwyr) ddatblygu i fod yn esiamplau ym maes gwerthu digidol (cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, tocynnau a gweithgarwch pacio ar y cyd a /neu sianelau gwerthu ar-lein), gan archwilio cyfleoedd i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach yn y DU ac yn Rhyngwladol.
 • darparu cyfres o weithdai er mwyn galluogi cyfranogwyr i ddefnyddio cynnwys fideo, gweithgarwch gwerthu ar gyfryngau cymdeithasol, rheoli sianelau ac archebu ar unwaith yn hyderus er mwyn tyfu’r sefydliad a denu darpar ymwelwyr yn ystod y cam ‘cynllunio’u hymweliad neu eu diwrnod allan’.
 • defnyddio Arbenigwr Creadigol a fydd yn gweithio gyda phob busnes i ddatblygu bwrdd darlunio fideo sy’n dangos pob cam o’r broses, er mwyn cynorthwyo gweithgarwch gwerthu cymdeithasol, marchnata a hyrwyddo wedi’i dargedu.
 • sicrhau bod busnesau/sefydliadau sy’n cymryd rhan yn dangos eu sgiliau newydd yn eu gweithgareddau, eu bod yn rhannu eu gwybodaeth gydag eraill a’u bod yn datblygu dewisiadau croes-werthu mewn ffordd weithredol gyda sianelau a sefydliadau lleol eraill.

Bydd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

 • cynnal gwaith ymchwil cychwynnol er mwyn nodi nodweddion y brif gynulleidfa a dargedir a chyflawni gweithgarwch proffilio, gofynion technoleg, manyleb / defnydd o fideo, dewisiadau pecynnu a sianelau
 • recriwtio grŵp peilot ‘Ceredigion Go Iawn’ sy’n cynnwys 12 busnes nad ydynt yn fusnesau llety
 • darparu 3 gweithdy undydd mewn tair ardal / tri lleoliad
 • datblygu deunyddiau marchnata gan gynnwys bwrdd darlunio fideo sy’n dangos pob cam o’r broses ar gyfer pob busnes/sefydliad sy’n cymryd rhan, er mwyn cynorthwyo gweithgarwch gwerthu cymdeithasol wedi’i dargedu / archebu ar unwaith
 • darparu tair awr o gymorth i bob un sy’n cymryd rhan yn y peilot er mwyn cynorthwyo gweithredu eFasnach
 • datblygu pecyn cymorth fideo a fydd yn cynnwys astudiaethau achos enghreifftiol, y bydd modd sicrhau eu bod ar gael i eraill wedyn
 • archwilio dewisiadau ar gyfer croes-werthu a dewisiadau hyrwyddo sianelau lluosog e.e. ‘Pecynnau Ymweld’ a / neu Gerdyn Teithio Ceredigion

Newyddion diweddaraf y prosiect