Nod prosiect ‘Creu Gwerth Cymunedol ac Arloesedd Trwy Fwyd Dros Ben’ yw codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n ymwneud â gwastraff bwyd a’r ffordd o fynd i’r afael â nhw.  Yn ogystal, bydd y prosiect yn caniatáu i Fwyd Dros Ben Aber ddarparu trafodaethau sy’n ymwneud â bwyd a llwyfan er mwyn gweithredu, wrth weithio tuag at gydnerthedd o fewn y system fwyd.

Bydd y prosiect yn cynnwys cydlynu themâu lluosog gan gynnwys arloesi ym maes rheoli gwastraff, gwaith allgymorth cymunedol a rhaglenni addysgol, y byddant oll yn galluogi dulliau ar y cyd er mwyn archwilio ffyrdd o atal cyfanswm y bwyd sy’n cael ei wastraffu mewn cartrefi, busnesau a gwasanaethau ar draws yr ardal.  Gyda’n gilydd, fel cymuned, mae Aber Food Surplus o’r farn y gellir lleihau effaith gwastraff bwyd ar yr amgylchedd, gan gynnig cyfleoedd datblygu cymunedol arloesol ac sy’n grymuso ar yr un pryd.

 1. Cydlynu gweithgarwch Ailddosbarthu Bwyd Dros Ben

Bydd y thema hon yn cynnwys:

 • trefnu gwirfoddolwyr i gasglu, didoli ac ailddosbarthu bwyd dros ben yn ddyddiol (cesglir bwyd o bum adwerthwr ar hyn o bryd, ac fe’i ail-ddosbarthir i elusennau lleol a grwpiau cymunedol).
 • cynnwys rhagor o wirfoddolwyr a gweld gweithgarwch ymgysylltu pellach, casgliadau a gweithgarwch ailddosbarthu gyda busnesau bwyd, grwpiau cymunedol ac elusennau, gan alluogi a gwella cyflenwad, ansawdd ac amrywiaeth bwyd dros ben.
 1. Arloesi ym maes Rheoli Gwastraff

Bydd y thema hon yn cynnwys:

 • datblygiad pellach cynllun compostio cymunedol
 • archwilio llwybrau arloesi eraill, e.e. cysyniad Oergell Gymunedol, ymgysylltu â ffermydd lleol ynghylch compostio, porthiant anifeiliaid neu dreulio anaerobig ar raddfa micro.
 1. Allgymorth Cymunedol

Bydd y thema hon yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol:

 • Cydweithio gyda Phrifysgolion
 • Gweithdai mewn Ysgolion
 • Ifanc, Ieuenctid ac Oedrannus
 • Ymgysylltu ag Elusennau

Nod y dull gweithredu hwn yw datblygu’r gweithdai addysg ac ymgysylltu cymunedol a ddarparwyd eisoes ac a fu’n llwyddiannus, gan ehangu i rannau eraill o’r gymuned, gan gynnwys recriwtio ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr.  Bydd y gwaith addysgol yn canolbwyntio ar addysg bwyd, gan archwilio agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ar fwyd, gan gynnwys gwastraff bwyd, cadwyni cyflenwi lleol, cysylltiad â thyfwyr/ffermwyr, sofraniaeth bwyd, tlodi a chyfiawnder, yn ogystal â gwastraff bwyd ar yr aelwyd.  Yn ogystal, bydd yn cynnwys prosiect Straeon Bwyd gyda’r ifanc a’r oedrannus, gan ganolbwyntio ar rannu a dysgu ynghylch bwyd dros ben sy’n pontio’r cenedlaethau, ac archwilio agweddau megis diwylliant bwyd ac agweddau ac ymddygiad cenedliadol ynghylch bwyd a gwastraff bwyd.  Nod y prosiect yw meithrin perthnasoedd cryfach gyda’r elusennau, y grwpiau cymunedol ac aelodau eraill y gymuned er mwyn cyfrannu at ddilyniant, cyfeiriad ac effaith Bwyd Dros Ben Aber, h.y.  cynnal cyfarfod misol o’r grŵp llywio sy’n agored i bawb.

Newyddion diweddaraf y prosiect

Gwefan Bwyd Dros Ben Aber