IMG_0409Mae rhwydweithio wedi’i amlygu yn weithgarwch sy’n medru cefnogi entrepreneuriaid sy’n ferched i dyfu eu busnesau ond ychydig iawn o gyfleoedd sydd yna am rwydweithio sy’n canolbwyntio ar fusnes yng Ngheredigion ac yn cwrdd ag anghenion merched yn benodol. Mae’r Prosiect Merched Medrus yn cynnig dull o ddatblygu rhwydwaith anffurfiol, gyda’r gobaith o gyflawni’r amcanion canlynol:

 

 

 

 

  • darparu cyfleoedd i ferched hyrwyddo eu busnesau a datblygu cadwyni cyflenwi byr oddi fewn i’r economi rhanbarthol
  • mynediad i gefnogaeth fusnes trwy wahodd siaradwyr arbenigol a chyfeirio at
  • gynlluniau eraill
  • rhannu arbenigedd a gwybodaeth gyda busnesau ar wahanol adegau
  • mentora rhwng aelodau
  • adeiladu sgiliau newydd
  • cynyddu hyder a chefnogaeth i ferched er mwyn adeiladu gwell busnesau
  • cyfleoedd i gydweithio ac arloesi

Comisiynwyd y gweithgarwch Animeiddio gan Gyngor Sir Ceredigion ar ran Cynnal y Cardi, y Grŵp Gweithredu LEADER Lleol i Geredigion. Ymgymerwyd â’r gweithgarwch Animeiddio gan Helen Howells, Hwylus Cyf.

Darparwyd yr animeiddio mewn 3 cham; ymgysylltu wyneb yn wyneb; arbrofi gyda thri o weithgareddau rhwydweithio gwahanol ac astudiaeth achos fideo yn amlygu profiadau tair o ferched sy’n entrepreneuriaid yn Llambed.

Yn ystod y gweithgarwch bywiogi, arbrofodd Helen Howells, Hwylus, gyda thri o weithgareddau rhwydweithio gwahanol yn cynnwys ‘Lean In’, ‘Breakfast Briefing’ a Merched mewn Mentrau Gwledig (WiRE). Er mwyn dod a chyhoeddusrwydd i’r digwyddiadau a recriwtio aelodau i’r rhwydwaith, defnyddiwyd amrywiol sianeli o’r cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Grŵp Facebook Merched Medrus, postio digwyddiadau ar Twitter a Linked In a thrwy adeiladu Rhestr Tanysgrifwyr MailChimp. Gosodwyd taflenni a phosteri deniadol o amgylch Llambed ac fe’u defnyddiwyd yn ddeunyddiau cyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yn dilyn gwerthusiad yn yr amrywiol gyfarfodydd, fe wnaeth y mynychwyr benderfynu o blaid y dull a gynigir gan y model WiRE. Ers i’r gweithgarwch bywiogi orffen, mae’r grŵp Merched Medrus wedi esblygu’n rhwydwaith WiRE gyda Helen Howells a Nicola Doyle yn ymgymryd a’r rol o Arweinwyr Rhwydwaith gwirfoddol. Mae’r grŵp WiRE yn cwrdd bob ail ddydd Iau yn y mis yn ‘Artisan’s Food & Drink Boutique’, Llambed. Am fanylion pellach ewch i account trydar Merched Medrus Lampeter WiRE – @LampeterWiRE

Casgliadau:

Fe wnaeth y cyfranogwyr weld gwerth y cyfarfodydd gan amlygu’r cryfder o fedru cefnogi ei gilydd a chyfle i rannu problemau. Roedd hefyd yn lle da i gychwyn trafodaethau a datblygu syniadau newydd i’w busnesau ac i Lambed, gan gydnabod y byddai cynyddu nifer cwsmeriaid a’r dref yn dibynnu ar brofiad blaenorol y cyfranogwyr o weithgarwch rhwydweithio.

Gwelir gwerth dod a siaradwyr gwadd i mewn sy’n medru rhoi cyngor a chanllawiau ar bynciau penodol a hefyd yn ysgogi trafodaethau ehangach ymysg y grŵp.

Codwyd llawer o syniadau er mwyn datblygu potensial economaidd Llambed a’r ardal amgylchynol sydd angen rhagor o gefnogaeth er mwyn iddynt fedru datblygu’n llawn.

Mae adroddiad ar gael ac mi ddatblygwyd ffilm yn amlygu’r tair astudiaeth achos. Gofynnwyd i’r rheini oedd yn mynychu cyfarfodydd Merched Medrus i wirfoddoli i gymryd rhan yn y ffilm, er mwyn creu cofnod apelgar o’u profiadau y gellir ei ddefnyddio er mwyn rhannu eu hanesion gyda rheini sy’n llunio polisïau, asiantaethau’r Llywodraeth ac er mwyn rhannu’r hyn a ddysgwyd gyda grwpiau LEADER eraill o amgylch Cymru a’r rhwydwaith Ewropeaidd ehangach.

Merched Medrus – Bywiogi Rhwydwaith Busnes i Ferched yn Llambed, Ceredigion: Adroddiad