Mae gwaith swyddogion Cynnal y Cardi yn cynnwys cynorthwyo’r GGLl a grwpiau o bobl i ddatblygu syniadau sy’n bodloni anghenion Ceredigion. Mae’r cymorth hwn wedi cynnwys dwyn grwpiau o bobl ynghyd i ymgynghori am ddatblygiadau lleol, gwneud gwaith hwyluso lleol a chynnal gwaith ymchwil ar raddfa fach.

Mae’r GGLl wedi nodi nifer o faterion neu themâu allweddol sy’n arbennig o bwysig i Geredigion, a dyma rai o’r syniadau y mae’r gwaith wedi cychwyn arnynt:

Sioeau Amaethyddol Ceredigion

Cardigan stand 3Roedd aelodau GGLl yn teimlo bod y niferoedd yn gostwng mewn sioeau amaethyddol, ac roeddent yn dymuno ymchwilio i’r rheswm dros hyn.

Yn gyntaf, aeth Cynnal y Cardi ati i ddwyn ynghyd cynrychiolwyr o nifer o bwyllgorau Sioeau Amaethyddol Ceredigion i ystyried y dewisiadau er mwyn cael cymorth. Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol, lle’r ystyriwyd y materion cyffredin y mae’r grwpiau yn eu hwynebu – cyllid, marchnata a gwirfoddoli.

Cynhaliwyd gwaith ymchwil gwaelodlin ymhlith ymwelwyr a chystadleuwyr yn y sioeau a gynhaliwyd yn ystod yr haf y llynedd er mwyn darganfod y rhesymau dros y ffaith bod y niferoedd sy’n mynychu yn gostwng. Dosbarthwyd holiadur survey monkey trwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol ac i gysylltiadau sioeau er mwyn cael adborth pellach.

Holiadur Sioeau

Mae Cynnal y Cardi yn ystyried syniadau posibl ar gyfer y dyfodol nawr.

Gweithgarwch mapio a chwmpasu wedi’i seilio ar thema Coetir.IMG_1243

O ganlyniad i nifer fach y ffurflenni mynegi diddordeb a gafodd y GGLl fel rhan o broses yr alwad agored – y barnwyd nad oedd unrhyw un ohonynt yn ddigon arloesol a’u bod yn gofyn am symiau rhy fach, penderfynwyd ystyried y sector cyfan a gwneud rhywfaint o waith cychwynnol i fapio a chwmpasu’r adnoddau yng Ngheredigion. Nod hyn yw nodi’r meysydd y gwelir angen ynddynt, gan ystyried y cyfleoedd posibl, ac mae’r gwaith hwn yn parhau.

Ymgynghoriad am statws cyfredol y ddarpariaeth gwasanaethau ariannol yng Ngheredigion.

Yn ystod 2015/2016, collodd Ceredigion wasanaethau ariannol wrth i fanciau a swyddfeydd post gau. O ganlyniad, cyfarfu grŵp bach o aelodau GGLl, gan gynnwys swyddogion Undeb Credyd Gorllewin Cymru a Chyngor Sir Ceredigion er mwyn trafod y sefyllfa bresennol.

Roedd un o’r camau gweithredu a nodwyd yn cynnwys ysgrifennu at y banciau a’r cymdeithasau adeiladu gan ofyn iddynt am fanylion y canghennau sydd wedi cau dros y 3 blynedd ddiwethaf a chan ofyn am wybodaeth am eu cynlluniau yng Ngheredigion yn y dyfodol. Mae’r gwaith yn parhau.

Mae’r grwpiau canlynol wedi nodi meysydd gwaith y mae angen ymgynghori amdanynt er mwyn cynnal gweithgarwch lleol ynddynt. Mae’r rhain yn cynnwys:

Gwaith ymgysylltu Cymunedol yn Llanbedr Pont Steffan – mae’r gwaith yn parhau ar hyn o bryd. Roedd rhanddeiliaid yn Llanbedr Pont Steffan wedi cysylltu â swyddogion Cynnal y Cardi ynghylch cynnal proses cynllunio ymgysylltu cymunedol yn yr ardal. Cydnabuwyd nad oedd llawer o waith wedi cael ei wneud gyda phreswylwyr Llanbedr Pont Steffan ac y gallai hwn fod yn gyfle iddynt nodi pa gyfleoedd sydd ar gael. Ystyrir bod hon yn ffordd o dreialu dull gweithredu y byddai modd ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill, ac mae’r GGLl wedi gadael y dewis hwn ar agor er mwyn cynnal galwad ar y sail hon yn y dyfodol. Mae’r gwaith hwn yn parhau ar ôl iddo gychwyn ym mis Mawrth 2017. Mae hwn yn cael ei ddarparu gan CAVO gyda chymorth staff Cynnal y Cardi.

Creu rhwydwaith busnes i Fenywod yn Llanbedr Pont Steffan – mae’r gwaith yn parhau ar hyn o bryd

IMG_0425Yn dilyn trafodaethau am y thema hon, penderfynodd y GGLl bod hwn yn faes gwaith pwysig iawn ar gyfer gweithgarwch o’r math a welir dan thema 2 “Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr.”

Comisiynwyd y gwaith o ddatblygu’r rhwydwaith hwn ac mae Hwylus Cyf. yn cyflawni’r gwaith yn lleol. Yn ogystal, mae wedi bod yn gyfle i ddefnyddio dull gweithredu LEADER yn llawn ac i gynnal gwaith ymchwil a phrofi gwahanol fodelau cyflawni, nodi astudiaethau achos a gwneud gwaith hwyluso gyda’r sector.  Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 9 Mawrth 2017, a bydd yn parhau dros y mis nesaf, a chaiff adroddiad terfynol ei baratoi ym mis Mai 2017.

 

Bydd y canlyniadau’n cynnwys:

  • Ymgysylltu gyda pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid benywaidd yn Llanbedr Pont Steffan er mwyn cynnal dadansoddiad o’r anghenion a nodi’r cyfleoedd sy’n bodoli er mwyn ffurfio rhwydwaith.
  • Datblygu 3 astudiaeth achos er mwyn datgelu’r materion y mae menywod ym myd busnes yn eu hwynebu yn Llanbedr Pont Steffan.
  • Ymchwilio i fodelau cyflawni a’u profi.
  • Gwneud gwaith bywiocáu cychwynnol gyda grŵp Merched Medrus er mwyn paratoi cynllun o weithgareddau ac adnoddau i’w cyflawni yn ystod Cam 2.
  • Cael cyswllt â’r gweithgarwch ymgysylltu a gynigiwyd gan CAVO a Chynnal y Cardi yn Llanbedr Pont Steffan.

Menter Cymunedol Mynach Cyf 08/12/16IMG_1541

Ar 8 Rhagfyr 2016, yn dilyn cais am gymorth gan y grŵp, bu staff Cynnal y Cardi yn cynorthwyo Menter Cymunedol Mynach Cyf gydag ymgynghoriad cymunedol am y defnydd y byddai modd ei wneud o Gapel Mynach yn y dyfodol. Roedd 66 o bobl wedi mynychu’r digwyddiad ac mae sawl un nad oedd modd iddynt fynychu wedi llenwi’r holiadur ar-lein hefyd ar SurveyMonkey.  Bellach, maent yn gweithio tuag at geisio cyllid cyfalaf ar gyfer y datblygiad.

Ymgynghoriad am Lwybr Beicio Dyffryn Aeron 14/12/16

Cynorthwywyd grŵp Llwybr Beicio Dyffryn Aeron i gynnal digwyddiad ymgynghori cymunedol er mwyn ymgynghori am ganlyniadau’r adroddiad dichonolrwydd a gefnogwyd gan Cynnal y Cardi. Cynhaliwyd hwn ar 14 Rhagfyr 2016 ac roedd tua 70 o bobl wedi mynychu.  Yn ogystal, datblygwyd holiadur surveymonkey ac mae 149 o bobl wedi ymateb ers hynny.  Bellach, mae’r grŵp yn gweithio tuag at gyflwyno cais cyfalaf am gyllid.

Digwyddiad ymgynghori y Rhwydwaith Bwyd Lleol 13/02/2017IMG_6626

Mae tîm Cynnal y Cardi wedi bod yn hwyluso cyfarfodydd er mwyn annog datblygiad rhwydwaith bwyd. Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori ar 13 Chwefror yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth.  Roedd y digwyddiad wedi dwyn ynghyd pobl sydd â diddordeb er mwyn darparu gwybodaeth am ddatblygiadau, a threfnwyd siaradwyr sydd wedi cael profiadau tebyg o ddarparu gweithgareddau yn y maes hwnnw.  Bu’r tîm yn cynorthwyo’r grŵp i drefnu’r digwyddiad a chynhyrchu ac argraffu deunydd cyhoeddusrwydd a thalu am logi’r ystafell.

Ymgynghoriad am y bwlch yn y ddarpariaeth trafnidiaeth hygyrch yn Ne Ceredigion/Gogledd Sir Gaerfyrddin 27/07/16

Roedd Dolen Teifi, sefydliad lleol, wedi nodi bwlch mawr a bwlch sy’n tyfu yn narpariaeth trafnidiaeth hygyrch yn Ne Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Gwelwyd bod y prif gynnydd i’w weld yn y sectorau gofal a grwpiau cymunedol, a bod bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer bysiau/bysiau mini o’r maint cywir, cyfluniad sy’n bodloni anghenion gwahanol sefydliadau.  Yn dilyn trafodaethau gyda phartneriaid perthnasol, cynhaliwyd cyfarfod ymgynghori ‘Cau’r Bwlch Trafnidiaeth’ ar 27 Gorffennaf 2016 yng Ngwesty’r Porth, Llandysul ar y cyd â GGLl Sir Gaerfyrddin ynghylch nodi’r angen, y cyfleoedd posibl er mwyn llenwi’r bwlch trafnidiaeth a chael syniad o’r dymuniad i weithio mewn partneriaeth.

Yn dilyn y cymorth cychwynnol hwn, mae Dolen Teifi a CAVO yn datblygu’r gwaith hwn er mwyn cynnal ymgynghoriad manylach gyda’r sectorau yng Ngheredigion.