IMG_0072Nod prosiect Arts4Wellbeing yw cynorthwyo’r gwaith o sefydlu canolfannau ‘Cymunedau Caredig’ fel cwmnïau cydweithredol bach mewn wyth neuadd bentref sef Gorsgoch, Pontgarreg, Coed-y-bryn, Llechryd, Aberporth, Ferwig, Sarnau a Phenrhiw-llan.

 

 

Nod y prosiect yw:

  • hwyluso’r broses o sefydlu’r wyth canolfan gychwynnol a chanolfannau newydd pellach trwy gyfrwng cynllun benthyca offer a deunyddiau i gwmnïau cydweithredol.
  • cynorthwyo proses o gyflwyno pecynnau cymorth grymuso a hyfforddiant Cymunedau Caredig A4W, a’u dosbarthu (gan yr wyth canolfan) i grwpiau lleol eraill mewn pentrefi cyfagos eraill.
  • ymchwilio, gwerthuso, mesur a monitro’r effaith gymdeithasol y mae’r hyfforddiant yn ei gael ar gyfranogwyr a’u cymunedau.IMG_0080

Nod Cymunedau Caredig A4W yw trefnu bod yr wyth canolfan yn cael eu sefydlu a’u bod yn weithredol cyn pen tair blynedd. Y nod yn y tymor hir yw y bydd gwirfoddolwyr o’r canolfannau a gynorthwyir yn cyflwyno’r rhaglen i wyth canolfan bellach cyn pen pum mlynedd.

Bydd A4W yn treialu’r cysyniad mewn pedair canolfan i ddechrau, gan werthuso llwyddiant y prosiect ar ôl 18 mis.

Y canolfannau:

  • Pontgarreg a Phenrhiw-llan: heb ddechrau eto
  • Sarnau: ar fin dechrau
  • Aberporth: hanner ffordd drwy’r broses
  • Coed-y-bryn, Gorsgoch, Ferwig a Llechryd: mae’r canolfannau bellach wedi’u sefydlu ac yn rhedeg yn annibynnol

Mae’r adroddiad tymor canolig bellach ar gael. Os hoffech gopi, cysylltwch â Cynnal y Cardi:

Ffôn: 01545 572063  Ebost:cynnalycardi@ceredigion.gov.uk

Papur Ymchwil Cymdeithasol: Dulliau gwirfoddoli i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol ymhlith pobl hyn

Posteri digwyddiadau

Diwrnod Agored Cymunedau Caredig Coedybryn 16 Ionawr 2018

Cymunedau Caredig Ferwig 14 Medi 2017

Cymunedau Caredig Coedybryn 19 Medi 2017

Cysylltu

Arts4Wellbeing (Facebook)