Cynlluniwyd y prosiect LEAF, sy’n cwmpasu Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan Tir Coed i greu cyfleoedd i amrywiaeth o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau lles mewn coetiroedd, cyrsiau hyfforddi mewn sgiliau coetir, hyfforddiant dwys un wythnos mewn gweithgareddau sy’n ymwneud yn benodol â’r sector, mentora, lleoliadau gwaith a chymorth i fentrau sydd newydd gychwyn.

Nod LEAF yw newid bywydau pobl mewn ffordd bellgyrhaeddol.  Mae’n cynnig cymorth sydd wedi’i deilwra’n benodol i unigolion er mwyn iddynt ddatblygu fel pobl ac mae’n gweithio â sgiliau a dyheadau’r unigolion hynny. Mae hyn yn rhoi’r grym iddynt eu helpu eu hunain i ddod yn bobl annibynnol.

Cafodd y prosiect LEAF ei beilota yng Ngheredigion ac roedd yn cynnwys:

  • 10 gweithgaredd allgymorth wedi’u teilwra’n benodol: roedd y rhain yn galluogi aelodau’r gymuned na fyddent fel arall wedi ymweld â’u coetir lleol i elwa o’r amgylchedd naturiol ac i ddod i werthfawrogi’r amgylchfyd naturiol unwaith yn rhagor.
  • 2 gwrs hyfforddi cychwynnol: roedd y rhain yn gyrsiau tri mis lle gallai pobl ennill achrediad Agored Cymru (lefel 1-2).
  • 2 gyfle datblygu â ffocws: roedd y rhain ar ffurf cyrsiau dwys pum niwrnod a roddai profiadau mewn gwahanol feysydd gyrfaol sy’n ymwneud â choetiroedd i’r rhai a oedd am wneud cynnydd wedi cyflawni’r cyrsiau hyfforddi cychwynnol.

Datblygwyd y maes gyrfaol hwn yng Ngheredigion:

  • Coedwigaeth wedi’i Mecaneiddio (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth â MWMAC Ltd).

Rhoddwyd cymorth arweiniol i hyfforddeion LEAF a oedd yn gadael cyrsiau hyfforddiant cychwynnol ac wythnosau hyfforddi dwys LEAF, er mwyn iddynt ennill rhagor o brofiad a sgiliau.

 

LEAF PILOT WELSHwLOGO