Cynhelir prosiect LEAF ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, a bydd yn creu cyfleoedd i ystod eang o bobl fanteisio ar weithgareddau lles mewn coetiroedd, cyrsiau hyfforddiant sgiliau coetir, hyfforddiant dwys a fydd yn para wythnos mewn gweithgareddau sector penodol, mentora, lleoliadau gwaith a chymorth ar gyfer mentrau sydd newydd gychwyn.

Cynlluniwyd prosiect LEAF er mwyn galluogi newid dwfn ym mywyd pob cyfranogydd, gan gynnig dilyniant pwrpasol sy’n gweithio gyda sgiliau a dyheadau’r unigolyn. Mae’r prosiect hwn yn grymuso unigolion i helpu eu hunain i fod yn annibynnol.

Bydd prosiect LEAF yng Ngheredigion yn cynnwys:

10 o Weithgareddau Allgymorth Pwrpasol y flwyddyn: Peilota dull gweithredu cynaladwyedd newydd sbon – Bydd y rhain yn galluogi pawb yn y gymuned nad ydynt yn ymweld â’u coetiroedd lleol fel arall, i gael budd o fanteisio ar yr amgylchedd naturiol, gan feithrin gwerthfawrogiad newydd o’r byd naturiol.

2 Gwrs Hyfforddiant Cyflwyniadol y flwyddyn: Peilota sesiynau rhagflas newydd sbon, rhaglen mentora cymheiriaid a llyfr gwaith rheoli coetir lefel 2 – Bydd y rhain yn gyrsiau tri mis lle y bydd modd i gyfranogwyr sicrhau achrediad Agored Cymru (lefel 1-2).

2 Gyfle dilyniant â ffocws y flwyddyn – Bydd y rhain ar ffurf cyrsiau hyfforddiant dwys a fydd yn para pum niwrnod, gan gynnig profiadau mewn gwahanol linynnau gyrfa sy’n ymwneud â choetiroedd, ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud ymlaen o’r cyrsiau hyfforddiant cyflwyniadol.

Cynhelir dau o’r llinynnau canlynol yng Ngheredigion:

  • Coedwigaeth Fecanyddol (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth ag MWMAC Ltd)
  • Coedwigaeth Gymdeithasol (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth â Sefydliad Hiraeth)
  • Ecoleg (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth â Vital Ecology a Gwarchodfa Natur Coed Pheonix)
  • Crefftau Traddodiadol (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth ag Amgueddfa Ceredigion, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a CARAD (Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr Gwy a’r Cylch)
  • Adeiladwaith gan ddefnyddio Ffrâm Pren (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth â Thŷ Pren)
  • Tanwydd Pren (datblygwyd a chyflwynwyd mewn partneriaeth ag MWMAC Ltd ac IGNITE)

Lleoliadau Gwaith a Mentora – Darparir cymorth dan arweiniad ar gyfer hyfforddeion LEAF sy’n gadael cyrsiau hyfforddiant cyflwyniadol LEAF ac wythnosau hyfforddiant dwys er mwyn eu cynorthwyo i sicrhau profiad a sgiliau pellach.