Pwrpas y prosiect yw ymgysylltu a gweithio gyda chyflogwyr a sefydliadau gwledig i gefnogi, hwyluso a chynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ym myd gwaith ac ysgogi cwmnïau a sefydliadau i ddefnyddio’r Gymraeg fel arf i hybu gweithgareddau a datblygiad economaidd o fewn yr ardal. Byddai’r prosiect hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc y Sir er mwyn hybu mentergarwch i’w helpu i adnabod gwerth economaidd a ieithyddol i ddechrau busnes yn lleol. Peilot dwy flynedd yw’r prosiect.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar:

  • Sgopio ac adnabod cyfleoedd i gynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn busnes (cydweithio â mudiadau trydydd sector ac elusennau, busnesau megis siopau a banciau a rhai ym meysydd twristiaeth a threftadaeth, y byd chwaraeon a hamdden).
  • Datblygu, hybu a hyrwyddo canllawiau ac arferion da ar y defnydd o’r Gymraeg.
  • Datblygu rhaglen hyfforddiant i ateb yr anghenion a’r galw.
  • Datblygu cysylltiadau a rhwydweithiau strategol busnes o fewn y Sir (trwy gydweithio agos rhwng Busnes Cymru, Antur Teifi, Comisynydd y Gymraeg, Cyngor Sir Ceredigion, Cered a Choleg Ceredigion)
  • Cydweithio neu cadw cysylltiad gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er mwyn sicrhau fod cyflogwyr y sir yn ymwybodol o’r cyrsiau sydd eisoes ar gael a hybu cyflogwyr i fanteisio ar y cyfleon.

Pwy fydd yn elwa?

  • Unigolion drwy dderbyn mwy o wasanaethau cyfrwng Cymraeg;
  • Unigolion wrth dderbyn gwybodaeth ac anogaeth i fynychu gwersi iaith Gymraeg;
  • Cyflogwyr wrth ddefnyddio’r iaith fel arf marchnata;
  • Dysgwyr; mwy o gyfleoedd i glywed a defnyddio’r iaith bob dydd;
  • Yr economi wledig: defnydd o’r Gymraeg i hybu’r ardal a gweithgaredd economaidd.

Bydd y prosiect hefyd yn cefnogi trosglwyddo arfer da ac arloesedd mewn ardaloedd gwledig ynghyd â hybu’r agenda lleihau tlodi a datblygiad economaidd.

Gwefan Cered