CYNNAL Y CARDI Open Event A5Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn estyn gwahoddiad i unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau i alw heibio i ddigwyddiad agored ‘Cynnal y Cardi: Gwneud y mwyaf o’ch cymuned wledig’.

Cynhelir y digwyddiad ar Ddydd Mawrth, 31 Ionawr yn Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron, SA48 8AF, ac mae croeso i bawb alw heibio unrhyw adeg rhwng 3 a 8yh.

Bydd Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, yn arddangos ei weithgarwch a arweinir gan y gymuned wledig ac yn cynnig cyfle i’r rhai a fydd yn bresennol i archwilio’r cyfleoedd cyllido a chefnogaeth posibl sydd ar gael iddynt gan amrywiaeth o sefydliadau. Arddangosir hefyd weithgarwch LEADER yng Ngheredigion.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod y Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion: “Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ddangos sut y gall gweithgarwch a’i sefydlir gan y gymuned a’i harwain yn lleol esblygu i mewn i rywbeth all fod o fudd i drigolion Ceredigion.”

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Parhaodd y Cynghorydd Lloyd, “Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod, rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau ac yn arbennig i unigolion a chymunedau i ddatblygu’r hyn a allai ymddangos fel syniadau sylfaenol mewn i brosiectau arloesol ac effeithiol.”

Un o’r prosiectau a gefnogir ar hyn o bryd o dan y cynllun LEADER 2014-2020 a fydd yn cael eu hamlygu yn y digwyddiad agored yw ‘Academi Arweinyddiaeth’. Dywedodd Rheolwr Cered, Lynsey Thomas: “Mae cefnogaeth Cynnal y Cardi wedi ein galluogi i gynnig cwrs arweinyddiaeth dwys gan roi’r cyfle i oedolion ifanc Cymraeg ei hiaith i feithrin sgiliau arweinyddiaeth o fewn y gymuned a’u cymdogaeth gyda’r bwriad o’u hysgogi i weithredu yn lleol er budd y gymuned, a thaclo heriau cymdogaethau’r dyfodol.”

Bydd Helen Howells o Hwylus Cyf yn darparu persbectif entrepreneur ifanc lleol ynghylch sut mae’r dirwedd wledig yn newid yng nghyd-destun cymdeithasol ac economaidd.

Amserlen