Dr Marek Beran, Comisiwn Ewropeaidd yn ymweld â phrosiect LEADER Cwmni Cymunedol Cletwr yn Nhre’r Ddôl. O’r chwith i’r dde: Cyngh. Ellen ap Gwynn; Shelagh Hourahane, Charlie Falzon – Cwmni Cymunedol Cletwr; Dr Marek Beran – Comisiwn Ewropeaidd; Lowri Norrington Davies - Rhwydwaith Gwledig Cymru; John Davies – Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi.
Dr Marek Beran, Comisiwn Ewropeaidd yn ymweld â phrosiect LEADER Cwmni Cymunedol Cletwr yn Nhre’r Ddôl.
O’r chwith i’r dde: Cyngh. Ellen ap Gwynn; Shelagh Hourahane, Charlie Falzon – Cwmni Cymunedol Cletwr; Dr Marek Beran – Comisiwn Ewropeaidd; Lowri Norrington-Davies – Rhwydwaith Gwledig Cymru; John Davies – Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi.

Croesawodd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GGLl) Dr Marek Beran o’r Comisiwn Ewropeaidd i Geredigion ar ddydd Mercher, y 26ain o Hydref fel rhan o’i ymweliad pedwar diwrnod i Gymru yn casglu gwybodaeth.

Ymwelodd Dr Beran, sy’n gyfrifol am y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Amaethyddiaeth (DG AGRI) ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig (RDG) Cymru 2014-2020 ac sy’n archwilio, trafod, gweithredu a monitro’r RDG ar gyfer Cymru mewn partneriaeth â’r Awdurdodau Aelod-Wladwriaeth, â chwe phrosiect Rhaglen Datblygu Gwledig sy’n cael eu cefnogi yng Ngheredigion.

Dechreuodd taith Ceredigion yn Aberteifi, gydag ymweliad â phrosiect Canolfan Plant Jig-So sef ‘Cegin Prydau Plant’ a gefnogir gan raglen LEADER 2014-2020. Parhaodd y daith i’r Glanyrafon Arms yn Nhalgarreg a dderbyniodd gefnogaeth trwy gynllun ‘Pub is the Hub’ a’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2007-2013. Yma hefyd dysgodd Dr Beran am brosiect menter farchnata Cymdeithas Defaid Llanwenog. Cefnogwyd y prosiect hwn dan y rhaglen LEADER 2007-2013.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod y Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion a oedd hefyd yn Gadeirydd y Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi ar gyfer y rhaglen LEADER 2007- 2013: “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i ddangos yn uniongyrchol i’n cydweithwyr Ewropeaidd sut y mae prosiectau a gefnogwyd dan y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Ngheredigion wedi ffynnu dros y degawd diwethaf. Mae wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl sy’n byw yng Ngheredigion.”

Ymhellach ar hyd arfordir Ceredigion, yn Aberarth, ymwelodd Dr Beran â Grŵp Cymunedol Aberarth a welodd ganlyniadau eu prosiect cynllunio gweithredu a’i gefnogwyd dan y rhaglen LEADER 2007-2013. Yna, yn dilyn taith o amgylch ardal Tregaron a Phontrhydfendigaid, gan gyffwrdd ar brosiect Prosiectau Ger-y-Gors Cyf. sef ‘Mast Ger-y-Gors’ a’i gefnogwyd dan y Rhaglen Datblygu Gwledig 2007 – 2013, daeth y daith i ben yng ngogledd y sir, yn Nhre’r Ddôl. Yma, croesawodd Cwmni Cymunedol Cletwr Dr Beran at ei fan galw olaf yng Nghaffi a Siop Cymunedol Cletwr a gweld yr hyn y maent wedi’u cyflawni gyda’u prosiect Ymgynghori Cymunedol a gefnogwyd dan y rhaglen LEADER 2007-2013.

Dywedodd John Davies, Cadeirydd presennol y Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi ar gyfer y rhaglen LEADER 2014-2020: “Rwy’n falch iawn bod Dr Beran wedi ymweld â’n prosiectau heddiw ac rwy’n siŵr ei fod wedi cael cipolwg ar hanfod Ceredigion – ei phobl a’i nodweddion. Mae’r prosiectau hyn yn enghreifftiau gwych o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl a grwpiau mewn cymunedau gwledig yn dod ymlaen atom, yn arfog â syniadau arloesol a phrosiectau perthnasol, gan ddod o hyd i atebion i’r heriau sy’n eu hwynebu o ddydd i ddydd i wella ansawdd bywyd yn gyffredinol.”