Nod y prosiect oedd cefnogi gwaith ymgysylltu, ymgynghori a chodi ymwybyddiaeth yn y gymuned er mwyn datblygu prosiect a fyddai’n gosod system arloesol o’r enw ‘iBeacon’ yng nghanol tref Aberteifi. Byddai’r dechnoleg yn darparu gwybodaeth a mynediad Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd.

Byddai’r dechnoleg iBeacon yn galluogi apiau symudol i wrando am signalau gan dywysyddion wedi’u lleoli o gwmpas y dref, gan ymateb mewn ffordd briodol. Byddai modd i ymwelwyr a phobl leol Aberteifi droi at wybodaeth, megis gwybodaeth am dreftadaeth leol, gwasanaethau cyhoeddus, diwylliant ac ati, a manteisio ar wasanaeth Wi-Fi gwell, a byddai modd i fusnesau droi at wybodaeth ynghylch ymddygiad cwsmeriaid.

Cynhaliwyd cyfarfodydd â darparwyr gwasanaethau yn y gymuned er mwyn ymgynghori â nhw a phenderfynu ar yr arfer orau er mwyn ennyn diddordeb defnyddwyr gwasanaethau neu gleientiaid a rhoi gwybodaeth iddynt. Cynhaliwyd ymgynghoriad â busnesau’r dref er mwyn ehangu eu gweithgarwch ymgysylltu ac er mwyn datblygu meini prawf o ran cynllunio meddalwedd. Rhoddodd y sesiynau dysgu (mewn cydweithrediad â Chanolfan Cydweithredol Cymru) y gallu i swyddogion cymunedau a pherchnogion neu reolwyr busnes drosglwyddo gwybodaeth ddigidol i’w defnyddwyr gwasanaethau, cleientiaid neu staff.

Yn rhan o’r prosiect, ymgynghorwyd â rhanddeiliaid hefyd er mwyn datblygu cynnwys i’r teclynnau iBeacon ar fyrddau gwybodaeth i ymwelwyr, safleoedd treftadaeth, ac ati. Cynhaliwyd gwaith ymchwil a chynlluniwyd system reoli er mwyn sicrhau bod y dechnoleg yn gynaliadwy wedi i’r caledwedd gael ei osod.