Mae amser ar ôl o hyd i unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion i gyflwyno syniadau arloesol er mwyn cynorthwyo’u cymunedau gwledig lleol. Croesawir Datganiadau o Ddiddordeb am syniadau ar gyfer prosiect LEADER tan ddydd Llun, 17 Hydref.

Cefnogir LEADER, sy’n ceisio cynorthwyo ymatebion arloesol i gyfleoedd neu sialensiau y mae cymunedau gwledig yn eu hwynebu, drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, wedi sicrhau £3 miliwn er mwyn darparu mentrau gwledig arloesol trwy gyfrwng Strategaeth Ddatblygu Leol Cynnal y Cardi yng Ngheredigion tan 2020.  Croesawir syniadau sy’n cynorthwyo prosiectau peilot, astudiaethau dichonoldeb, gwaith hwyluso, hyfforddiant, mentora, ymgynghori a datblygu prosiectau.

Dywedodd Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion, “Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ddod ymlaen gyda’u syniadau, ein helpu ni i’w helpu nhw i wella ansawdd bywyd a chwarae rhan annatod wrth gynnal ein heconomi wledig.” Dywedodd John Davies, Cadeirydd GGLl Cynnal y Cardi,  “Rydym wastad yn chwilio am brosiectau priodol, perthnasol ac arloesol a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’n cymunedau gwledig.”

Ers mis Ebrill eleni, mae GGLl Cynnal y Cardi wedi cynorthwyo nifer o brosiectau cymunedol gan gynnwys Chwarae a Hamdden yng Nghefn Gwlad Ceredigion (PARRC) Cyngor Sir Ceredigion. Dros fisoedd yr haf, gwelwyd pedwar cyngor cymuned ar draws y sir a fu’n cymryd rhan yn y prosiect;  Llanddewibrefi, Llan-non, Aberteifi a Phonterwyd yn dod ynghyd, gan ymgynghori â phobl ifanc gyda’r nod o wella cyfleusterau chwarae a hamdden.

Dywedodd Cathryn Morgan, Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf, “Roedd gan bobl yn y cymunedau hyn syniadau am ffyrdd o wella’u cyfleusterau chwarae a hamdden, ond roedd angen iddynt holi mwy o bobl a oedd yn byw yno a oeddent yn addas. Bu Cynnal y Cardi yn cynorthwyo sesiynau chwarae am ddim ar gyfer yr ymgynghoriadau, gan sicrhau eu bod yn ddigwyddiadau cymunedol hwyliog. Yna, datblygwyd cynlluniau gweithredu gyda’r gymuned er mwyn cynorthwyo rhagor o geisiadau am gyllid fel bod modd gwireddu eu syniadau.”

Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno syniadau yw dydd Llun, 17 Hydref 2016. Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.