Mae ardal Pentir Pumlumon yn llawn diwylliant ac etifeddiaeth ac mae yma’r potensial i gynnig profiad unigryw i’r gymuned, i fusnesau ac i ymwelwyr neu dwristiaid.

Nod yr astudiaeth ddichonolrwydd hon oedd mynd i’r afael â nifer o faterion a nodwyd mewn ymgynghoriad â chymunedau yn ardal Pentir Pumlumon.

Roedd yr astudiaeth yn cwmpasu’r ardal o’r A44 o Bonterwyd i Gapel Bangor tua’r dwyrain tuag at bentrefi Pontarfynach, Cwmystwyth, Pontrhydygroes, Pontrhydfendigaid a Thregaron. Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys dyffryn afon Ystwyth tuag at Lanilar a’r pentrefi bach, megis Llanfihangel y Creuddyn.

Dyma oedd amcanion yr astudiaeth:

  • Cynnal astudiaeth waelodlin o’r ardal a fyddai’n cynnwys nifer yr ymwelwyr a’r math o ymwelwyr, llety, atyniadau, gweithgareddau, cyfleusterau a’r gwasanaethau
  • Ymchwilio i gynllun gweithredu ar gyfer ymwelwyr diwylliannol/etifeddiaeth, a’i roi ar waith
  • Ymchwilio i gynllun gweithredu ar gyfer ymwelwyr gweithgareddau/chwaraeon, a’i roi ar waith
  • Ymchwilio i gyfleoedd sy’n ymwneud â bywyd cefn gwlad/byd natur i ymwelwyr, a’u datblygu
  • Ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus i’r gymuned ac i dwristiaid
  • Cynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned i gasglu tystiolaeth ac ennyn cefnogaeth i’r amcanion uchod

 

www.pumlumon.org.uk

Astudiaeth Adfywio’r Ucheldir – Pentir Pumlumon – Adroddiad Terfynol – Gorffennaf 2017

Ymchwil Twristiaeth Ucheldir Ceredigion – Gweithdai Tachwedd/Rhagfyr 2016