tregaron-libraryAr ôl datgomisiynu safle Hen Ysgol Tregaron yn 2014, roedd Cyngor Sir Ceredigion yn chwilio am ffyrdd eraill o ddefnyddio’r adeilad a oedd yn gydnaws â dyhead yr Ymddiriedolaeth Addysg i’r adeilad gael ei ddefnyddio at ddibenion addysgu. Y nod yma fyddai trosglwyddo’r berchnogaeth dros yr adeilad i sefydliad cymunedol.

Comisiynwyd Miller Research UK i ymchwilio i ddichonolrwydd hyn holl er mwyn penderfynu ar y ffyrdd posib o ddefnyddio’r safle ac i ystyried y costau a fyddai ynghlwm wrth unrhyw brosiectau arfaethedig.

 

 

www.facebook.com/whilen-y-porthmyn

Tregaron: Astudiaeth Ddichonoldeb yr Hen Ysgol – Adroddiad Terfynol – Gorffennaf 2017

Tregaron: Astudiaeth Ddichonoldeb yr Hen Ysgol –  Gweithdy 15 Tachwedd 2016