Mae saith prosiect newydd a arweinir gan y gymuned yn mynd rhagddynt yng Ngheredigion yn dilyn cymeradwyaeth y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi.

Mae Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, wedi cefnogi nifer o syniadau lleol sy’n rhoi sylw i’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a amlinellwyd yn Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi. Mae’r rhain yn cynnwys Academi Arweinyddiaeth Gymunedol; Cegin Prydiau Plant/Holiday Kitchen; Prosiect Ymgysylltu Cymunedol Coed y Bont; Llwybr Beicio Dyffryn Aeron; Prosiect Cydnerthu Cymunedol sy’n Pontio’r Cenedlaethau; Bryngaer Pen Dinas: Archwilio’r Arfordir Celtaidd a Phweru’r Dyffryn.

Bydd prosiect peilot Canolfan Blant Jig-So, ‘Cegin Prydiau Plant/Holiday Kitchen’ yn ceisio helpu rhieni a gofalwyr i baratoi prydau bwyd iach, maethlon a rhad i blant yn ardal Aberteifi. “Mae Jig-So yn falch o gael y cyfle fel corff Trydydd Sector i weithredu’r prosiect peilot arloesol hwn sy’n ceisio helpu teuluoedd incwm isel a darparu gwasanaeth mawr ei angen yn ystod gwyliau’r haf”, meddai Linda Grace, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Canolfan Blant Jig-So.

Mae’r prosiectau newydd sy’n cael eu cyflwyno ar draws y sir yn ceisio mynd i’r afael â nifer o’r heriau a wynebir gan gymunedau gwledig, megis allgáu cymdeithasol, iechyd a lles, addysg, menter ac ynni adnewyddadwy.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion: “Mae’n braf gweld amrywiaeth o brosiectau yn dod trwy’r GGLl. Rwy’n ffyddiog y bydd pob un o’r prosiectau arloesol hyn yn cyfoethogi bywydau nifer o bobl yn ardal wledig Ceredigion.  Rwy’n edrych ymlaen at weld sut mae’r prosiectau’n datblygu dros y misoedd nesaf.”

Mae pob prosiect wedi cael cymorth o dan Gynllun LEADER drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 , a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw gwella ansawdd bywyd ar draws ardal wledig Ceredigion trwy ddatblygu cymunedau gwledig cynaliadwy. Mae’n ceisio meithrin mwy o gydlyniant cymunedol drwy hyrwyddo datblygu sgiliau a gwybodaeth, gweithio mewn partneriaethau cryfach a chynhwysol, a gwella cydweithio lleol o fewn cymunedau.

Wedi’i leoli ym Mhenparcau, Aberystwyth, nod prosiect ‘Bryngaer Pen Dinas: Archwilio’r Arfordir Celtaidd’ yw gwella dealltwriaeth o’r tirnod pwysig hwn. Dywedodd Dr Alan Chamberlain, Cyfarwyddwr Prosiect, Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf.:  “Gellir dadlau bod Bryngaer Pen Dinas yn un o’r safleoedd hanesyddol pwysicaf yng Nghymru – wedi’i lleoli’n rhannol o fewn ward Penparcau (pentref ger Aberystwyth, Ceredigion).  Bydd y cyllid hwn yn rhoi cyfle i gymuned Penparcau weithio gyda phartneriaid fel Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru i archwilio a deall y fryngaer, ac ystyried ymhellach y posibiliadau y mae’r safle yn eu cynnig.”

Hoffai Cynnal y Cardi glywed gan unigolion, cymunedau, busnesau neu sefydliadau sydd am gefnogi eu hardal wledig. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno syniadau yw 11 Gorffennaf 2016. Mae manylion i’w gweld yma neu ffoniwch y tîm ar 01545 572063.

Paratoi prydau bwyd iach, maethlon a rhad yng ‘Nghegin Prydiau Plant /Holiday Kitchen’
Paratoi prydau bwyd iach, maethlon a rhad yng ‘Nghegin Prydiau Plant /Holiday Kitchen’

IMG_0393 Web Large