Cynhaliwyd yr astudiaeth ddichonolrwydd hon i benderfynu ar gost a hyfywedd llwybr beicio 1.27 milltir o Giliau Aeron a fyddai’n ddolen gyswllt ag ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron ac a fyddai’n ymuno â rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o lwybrau troed a’r llwybr beicio presennol i Aberaeron.

Sicrhaodd yr astudiaeth bod y cynlluniau a’r seiliau angenrheidiol yn eu lle er mwyn codi arian i adeiladu’r llwybr. Byddai hyn oll yn y pen draw yn mynd i’r afael â’r materion a’r buddion canlynol:

  • sicrhau ffordd ddiogel a chynaliadwy o deithio i Aberaeron, i bobl leol ac i ymwelwyr
  • galluogi pobl leol ac ymwelwyr i fwynhau cefn gwlad Dyffryn Aeron a dod i’w adnabod yn well
  • byddai’n elwa pobl o bob oed a gallu
  • byddai’n galluogi plant Ysgol Ciliau Aeron i fanteisio ar adnoddau dysgu yng ngardd Tyglyn sydd â mur o’i chwmpas ac yn Llanerchaeron, ar droed
  • byddai’n elwa clybiau, cymdeithasau a darparwyr teithiau addysg awyr agored lleol

Astudiaeth Ddichonoldeb

Holiadur