Bryngaer Pen Dinas. © Hawlfraint CBHC
Bryngaer Pen Dinas. © Hawlfraint CBHC

Menter gymunedol ddwyieithog arloesol sy’n canolbwyntio ar dreftadaeth a’r amgylchedd, ac y mae wedi’i seilio ar safle Bryngaer Pen Dinas / Gwarchodfa Natur Leol, gan archwilio ei threftadaeth, ei diwylliant a’i hamgylchedd.

Bwriad y prosiect yw:

• i ddathlu ac amlygu Pen Dinas fel safle o werth hanesyddol aruthrol i gymuned Penparcau (pentref ger Aberystwyth) a’r ardal ehangach
• i ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol, gan ddefnyddio adnoddau naturiol a diwylliannol a thechnolegau digidol
• i ddenu ymwelwyr i’r safle at ddibenion twristiaeth ac addysg
• i ymestyn ac i ddarparu gwell mynediad i’r amgylchedd naturiol ac adeiledig leol (gwell mynediad i’r Llwybr Arfordirol a llwybr beicio Ystwyth).

Mae gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

• astudiaeth ddichonoldeb
• arolwg geoffisegol cymunedol o’r safle, ‘nas cynhaliwyd ei fath erioed o’r blaen’
• dylunio a datblygu arwyddion a meinciau ar gyfer y safle
• creu lle ar ffurf canolfan Hanes a Threftadaeth yn y Ganolfan Gymunedol newydd, gan ganolbwyntio ar y caer a Phentref Penparcau, gan gynnwys arwyddion digidol, ‘gorsafoedd treftadaeth’ a phecynnau addysgol/i ymwelwyr
• creu llyfryn dwyieithog am holl ganfyddiadau’r arolwg, y bydd modd cael gafael ar gopi ohono yn hawdd
• trefnu ymweliadau i safleoedd eraill yng Nghymru e.e. prosiect Caer Cymunedol Caerau yn ardal Trelái yng Nghaerdydd, prosiect Grug a Chaerau yn Sir Ddinbych a Chastell Henllys yn Sir Benfro

Beth sydd wedi digwydd hyd yma?

(Diweddariad gan Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf).

Pendinas montage 2

“Mae’n bryd paratoi am flwyddyn arall o astudio ar fryngaer Pen Dinas. Yn ystod 2016, mae’n cymuned o ymchwilwyr wedi bod yn gweithio’n galed i ddarganfod mwy am y safle hynafol hwn.  Rydym wedi cynnal sesiynau ynghylch deall bryngaerau Ceredigion ac arwyddocâd Pen Dinas ymhlith y bryngaerau hynny;  rydym wedi ystyried manylion darganfyddiadau archeolegol ar y safle, rydym wedi trin arteffactau hynafol ac ystyried gwybodaeth am y cloddiadau cyntaf ar y safle.

Pendinas monatgeRydym wedi bod ar daith ymchwil i Gastell Henllys yn Sir Benfro hyd yn oed er mwyn darganfod mwy am y ffordd y mae lleoliadau eraill wedi datblygu eu safleoedd nhw ac er mwyn gweld sut yr oedd pobl yn byw yn ystod yr Oes Haearn.  Mae’r prosiect arloesol hwn yn meithrin sgiliau a hyder yn y gymuned trwy alluogi pawb i ymgysylltu â gwaith ymchwil.  Trwy gymryd rhan yn y prosiect, gall gwirfoddolwyr gyfrannu eu sgiliau, bod yn ymchwilydd ar y prosiect a thrwy hyn, rydym yn meithrin arbenigedd, gwybodaeth a gallu yn y gymuned.

Eleni, gobeithiwn symud ymlaen i feysydd ymchwil eraill, megis cynnal arolwg geoffisegol, ymweld â safleoedd eraill o ddiddordeb a chynnal rhagor o ddigwyddiadau cymunedol.

Beth am bicio draw i Benparcau (ger Aberystwyth) a chael golwg ar Ben Dinas, mae’r safle ar agor ac mae’n cynnwys llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n rhan o warchodfa natur leol.”

IMG_7004Tybed beth sydd o dan y pridd…?

Ar y 5ed a’r 6ed o Ebrill gwahoddwyd aelodau o gymuned leol Penparcau i wylio arlowg geoffisegol (sy’n para 2 diwrnod) gael ei gynnal ar Fryngaer Pen Dinas.

IMG_7008

Cynhaliwyd diwrnod agored i ddathlu’r prosiect a datgelu canlyniadau’r Arolwg Geoffisegol ar Ddydd Sadwrn, 29ain o fis Ebrill yn Neuadd Goffa Penparcau rhwng 12.30yp a 3yp.

Cliciwch yma i ddysgu am y darganfyddiadau.

Digwyddiadau

Gorffennol Digidol 2018 Noson Dreftadaeth 06 02 2018

Am fwy o wybodaeth a newyddion gan Fforwm Cymunedol Penparcau ymwelwch â:

http://facebook.com/PenparcauCommunityForum