IMG_1259Defnyddiodd Prosiect Ymgysylltu â’r Gymuned Coed y Bont 24.2 hectar o goetir er budd y gymuned. Yno, gallai pobl leol gael ‘dweud eu dweud’ a chymryd rhan mewn gweithgareddau i wella’u hamgylchedd. Helpodd y prosiect i sicrhau bod y coetir yn parhau i fod yn lle gwych i bobl fwynhau bywyd gwyllt, byw bywydau iach a dod i wybod rhagor am fywyd gwyllt a chadwraeth.

Cafodd gwirfoddolwyr lleol eu hyfforddi i ddefnyddio torwyr prysgwydd a chyfarpar bach fel y gallent gynnal a chadw a rheoli’r safle’n well. Mae modd trosglwyddo’r sgiliau hyn, ynghyd â’r hyfforddiant cadwraeth sylfaenol, i wirfoddolwyr newydd hefyd. Bellach, mae’n bosib defnyddio’r coetir fel cyfleuster addysgol ac mae’r gymuned yn cael ei chynnwys ym mywyd gwyllt y coetir. Cynhelir digwyddiadau yma hefyd i’r cyhoedd.

Ymhlith gweithgareddau eraill y prosiect roedd cyfle i blant ysgolion meithrin a chynradd weithio ag artist cymunedol i ddatblygu deunydd dehongli, a hynny er mwyn dysgu am y bywyd gwyllt y gellid dod o hyd iddo yng Nghoed y Bont. Creodd plant ysgolion uwchradd gerfluniau a chynlluniau o fywyd gwyllt y coetir i’r safle picnic, y gysgodfan a’r llwybrau.

Roedd cyfle hefyd i blant ysgolion uwchradd ddysgu am brosiect adleoli’r bele i fforestydd lleol drwy sgyrsiau a roddwyd gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent. Helpodd y plant hefyd i adeiladu blychau nythu i’r belaod.

Adeiladwyd cysgodfan yn y coetir hefyd dan oruchwyliaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan ymwelwyr bellach le sych i fwyta, i gwrdd â phobl ac i ddysgu.

Aeth y gymuned leol ati i ddathlu’r gwelliannau i’r coetir drwy gynnal agoriad swyddogol ym mis Medi 2016.

Cymdeithas Coedwig Cymuned Pontrhydfendigaid

http://www.facebook.com/coedybont