Creu blychau nythu Belaod Coed.
Creu blychau nythu Belaod Coed.

Bydd Prosiect Ymgysylltu Cymunedol Coed y Bont yn defnyddio 24.2 hectar o goetir er budd y gymuned. Yma, bydd modd i bobl leol gael y cyfle i ‘ddweud eu dweud’ ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn gwella’u hamgylchedd. Bydd y prosiect yn helpu i sicrhau bod y coetir yn parhau i fod yn lle gwych i bobl fwynhau bywyd gwyllt, i gadw’n iach ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a chadwraeth.

Bydd y prosiect:

• yn gwella’r mynediad i’r coetir trwy ddatblygu llwybrau sy’n bodoli eisoes a chreu rhai newydd
• yn cynorthwyo wrth ddiogelu a gwella bioamrywiaeth
• yn defnyddio’r coetir fel offeryn addysgol a chynnwys y gymuned mewn bywyd gwyllt trwy drefnu digwyddiadau y bydd modd i’r cyhoedd eu mynychu
• yn cynnwys y gymuned leol er mwyn gwella’r coetir ac er mwyn cynorthwyo i’w reoli a’i gynnal a’i gadw

Gweithgareddau’r prosiect:

Bydd modd i blant meithrin/cynradd:
• weithio gydag artist cymunedol er mwyn datblygu deunydd dehongli
• dysgu am y bywyd gwyllt y mae modd ei weld yng Nghoed y Bont
• creu cerfluniau pren a dyluniadau o’r bywyd gwyllt ar gyfer y lle picnic, y lloches a’r llwybrau

Bydd modd i blant uwchradd:
• ddysgu am y gwaith a wnaethpwyd yn ddiweddar i ryddhau Belaod Coed yn y coedwigoedd lleol*
• cynorthwyo i greu blychau nythu ar gyfer Belaod Coed

Bydd modd i’r gymuned/gwirfoddolwyr gymryd rhan a dysgu amrediad o sgiliau newydd mewn:
• coedlannu a chreu llennyrch
• clirio llwybrau
• gwaith cynnal a chadw cyffredinol mewn coetir
• cynnal a chadw a draenio llwybrau
• adeiladu lloches coetir**

* Bydd Ymddiriedolaeth Belaod Coed Vincent yn rhoi anerchiadau am y prosiect adleoli.
** Bydd y lloches hwn yn cynnig lle sych i ymwelwyr fwyta, cyfarfod a dysgu. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn goruchwylio’r gwaith adeiladu.

Cymdeithas Coedwig Cymuned Pontrhydfendigaid

http://www.facebook.com/coedybont