Cefnogodd y prosiect peilot, ‘Cegin Prydiau Plant/Holiday Kitchen’ deuluoedd lleol yn Aberteifi a’r cyffiniau nad oeddent yn gallu mwynhau prydau iach a maethlon, yn enwedig yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnyddiwyd cegin leol i baratoi prydau iach i deuluoedd a oedd yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim neu deuluoedd ar incwm isel nad oeddent o anghenraid yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim am nad oeddent yn cael budd-daliadau. Yma, magodd y rhieni hyder yn y gegin drwy gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi wythnosol ac fe ddysgon nhw sgiliau coginio sylfaenol er mwyn gwybod sut i baratoi prydau iach ar gyllideb fach.

Aeth y prosiect hefyd ati i beilota gweithdai coginio iach i blant 11-16 oed am fod nifer ohonynt yn gofalu am frodyr neu chwiorydd iau yn ystod y gwyliau a/neu yn gofalu am riant anabl.

Roedd rhieni â phlant iau hefyd yn gallu manteisio ar gyfleusterau gofal plant cofrestredig Jig-So, nesaf at gegin Pwllhai.

Gweithiodd y prosiect hefyd â Banc Bwyd Aberteifi a Lotmenti Aberteifi gan annog a chefnogi rhieni i dyfu llysiau.

Gweledigaeth Jig-So i’r prosiect oedd sicrhau nad oedd yr un plentyn yn mynd heb fwyd dros y gwyliau ac roedd am i deuluoedd fwynhau bwyd da.

“Heb gyllid Cynnal y Cardi, ni fyddai’r prosiect wedi mynd yn ei flaen bryd hynny. Galluogodd y cyllid inni i roi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio â theuluoedd.” Buddug, Jig-So

“Pan ddeuthum i wybod am y prosiect, roeddwn yn awyddus iawn i gymryd rhan ynddo. Dydw i ddim yn hyderus iawn yn y gegin ond rwyf wedi dysgu cymaint. Felly, drwy ddysgu, rwyf wedi gallu helpu teuluoedd gan fy mod yn yr un sefyllfa â nhw.” Julie, Jig-So 

“Cyn y prosiect, byddwn yn prynu saws caws parod bob tro a rhyw dameidiau gwahanol. Byddwn yn prynu’r sawsiau parod bob tro (gan gynnwys sawsiau cyri) am nad oedd gennyf hyder, ond nawr rwy’n gwybod sut i wneud saws o’r dechrau, ac mae’n eithaf hawdd, dim ond ichi wybod sut!” Sarah, mam a fu’n rhan o’r prosiect

Adroddiad Terfynol: Ymchwil a Gwerthusiad ar gyfer Prosiect ‘Cegin Prydiau Plant’ – Tachwedd 2017

Canolfan Plant Jig-So – www.jigso.wales