Paratoi bwyd iach yng 'Nghegin Prydiau Plant'.
Paratoi bwyd iach yng ‘Nghegin Prydiau Plant’.

Bydd y prosiect peilot, ‘Cegin Prydiau Plant’, yn cynorthwyo teuluoedd lleol yn Aberteifi a’r cyffiniau nad oes modd iddynt fanteisio ar brydau iach a maethlon, yn enwedig yn ystod y gwyliau ysgol.

Bydd y prosiect peilot:

• yn cynorthwyo teuluoedd yn Aberteifi a’r cyffiniau
• yn meithrin hyder rhieni yn y gegin wrth iddynt gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant wythnosol
• yn galluogi rhieni a phlant hŷn yn y teulu i baratoi prydau mewn grwpiau yn y gegin wyliau, a grymuso rhieni i gymryd rhan yn y fenter gymunedol.

Bydd y sesiynau hyfforddiant yn cynnwys:

• sgiliau coginio sylfaenol
• cyngor ynghylch paratoi prydau iach pan fo arian yn dynn
• cynllunio, siopa mewn ffordd ddeallus
• negeseuon iechyd sylfaenol a’r cyswllt rhwng tlodi a gordewdra yn ystod plentyndod
• labeli bwyd, lefelau siwgr mewn bwyd, 5 y dydd ac ati.

Defnyddir cegin leol er mwyn paratoi prydau iach i deuluoedd y maent yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim neu deuluoedd ar incwm isel, nad ydynt yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim efallai gan nad ydynt yn cael y budd-daliadau sy’n eu gwneud yn gymwys.

Yn ogystal, bydd y prosiect yn peilota dau weithdy Coginio Iach ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed, gan bod nifer ohonynt yn gofalu am frodyr a chwiorydd iau yn ystod y gwyliau a/neu’n gofalu am riant anabl.

Bydd modd i rieni y mae ganddynt blant iau a babanod ddefnyddio cyfleusterau crèche cofrestredig Jig-So, drws nesaf i Gegin Pwllhai.

Bydd y prosiect yn ceisio gweithio gyda Banc Bwyd Aberteifi a Rhandiroedd Aberteifi er mwyn annog a chynorthwyo rhieni i dyfu llysiau.

Gweledigaeth Jig-So ar gyfer y prosiect yw sicrhau na fydd unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd yn ystod y gwyliau, a bod modd i deuluoedd fanteisio ar fwyd da.

Gwyliwch y prosiect

Canolfan Plant Jig-So – http://www.jigso.wales