Mtg 5 25.05.16 Web SmallCefndir y prosiect

Prosiect yw hwn i asesu dichonoldeb creu model o ddatblygu ynni adnewyddol yn Nyffryn Aeron a’r cyffiniau, fydd yn cyfrannu, nid yn unig at anghenion ynni mewn modd cynaliadwy amgylcheddol, ond hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yr ardal. Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan Gweithgor Dyffryn Aeron, sef cwmni cydweithredol cymunedol a sefydlwyd rai blynyddoedd yn ôl i ddatblygu ymateb cadarnhaol i argyfwng cau ffatrïoedd Dairygold ac Aeron Valley Cheese (AVC).

 

Mae gweithgareddau’r cynllun yn cynnwys:

Ymgynghori â’r gymuned          

  • Deall pa dechnolegau ynni adnewyddol sydd yn cael eu ffafrio gan bobl leol, gan gynnwys y raddfa mae eu defnydd yn dderbyniol.
  • Darganfod blaenoriaethau pobl leol ar gyfer datblygu economaidd meicro yn lleol.

Ymgynghori â rhanddeiliaid 

  • Darganfod pa randdeiliaid corfforaethol a chymunedol fyddai’n medru bod yn rhan o’r cynllun fel darparwyr neu berchnogion eiddo fyddai’n barod i drafod bod yn rhan o’r cynllun ynni.

Astudiaeth dichonoldeb – cynlluniau ynni adnewyddol meicro  

Astudiaethau ymchwil desg ar yr ystod o dechnolegau sydd ar gael, gyda ffocws ar y technolegau sydd yn hyfyw yn gyfredol. Cloriannu’r technolegau posib sydd yn bodoli, fydd yn medru gorgyffwrdd â:

  • Yr adnoddau naturiol sydd ar gael
  • Barn gyhoeddus leol
  • Natur y rhanddeiliaid lleol fyddai o bosib yn cymryd rhan

Astudiaeth i strwythurau busnes posib

Astudiaethau ymchwil desg ar yr ystod o’r strwythurau busnes posib gan ddatblygu modelau busnes / ariannol er mwyn medru ymgynghori gyda chyfranogwyr a rhanddeiliaid i ddarganfod y strwythr mwyaf effeithiol o safbwynt nodau’r cynllun.

Digwyddiadau

‘Cymanfa Pweru Ni’n Hunain’ 5-7yh 27/09/17 – Theatr Felinfach (SA48 8AF) 

www.dyffrynaeron.cymru

Os ydych chi’n meddwl y gallai eich cymuned leol elwa o brosiectau ynni cynaliadwy tebyg, yna rhannwch eich syniadau gyda Cynnal y Cardi.  Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01545 572063.