Diben y prosiect yw sefydlu Academi Arweinyddiaeth Gymunedol ar gyfer pobl ifanc 18-26 oed, gan weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau amrywiol yng Ngheredigion.  Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn targedu pobl ifanc ar draws Ceredigion y maent yn dod o gefndiroedd ieithoedd amrywiol, yn siaradwyr Cymraeg rhugl, yn ddysgwyr neu’n bobl ifanc y maent yn ystyried bod eu Cymraeg yn sigledig neu nad oes ganddynt yr hyder i’w siarad.

Bydd y prosiect:

 • yn cynyddu gallu (capasiti) lleol i sicrhau cymdogaethau Cymraeg lleol a chymunedau dwyieithog cynaliadwy yng Ngheredigion
 • yn galluogi oedolion ifanc 18-30 oed i feithrin sgiliau arwain yn y gymuned ac yn eu cymdogaeth
 • yn meithrin hyder unigolion y maent yn siaradwyr Cymraeg naturiol i weithredu mewn ffordd gadarnhaol yn eu cymuned
 • yn meithrin hyder unigolion nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg naturiol i weithredu mewn ffordd gadarnhaol yn eu cymuned, gan ddangos mwy o’r Gymraeg a dwyieithrwydd

Mae gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

 • cwrs datblygu dwys blynyddol ar gyfer 8-12 o bobl
 •  cyfleoedd dysgu anffurfiol y bydd modd i unrhyw unigolion cymwys y mae ganddynt ddiddordeb fanteisio arnynt

Mae’n debygol y bydd cwricwlwm yr Academi yn cynnwys:

 • diffinio cymunedau a chymdogaethau
 • cydraddoldeb a chyfle cyfartal
 • dwyieithrwydd ac ymwybyddiaeth ieithyddol
 • sgiliau ac arddulliau arwain
 • sgiliau cynllunio
 • sgiliau hwyluso
 • cyflwyno a chynnal gwaith grŵp
 • ymgynghori a nodi anghenion
 • sgiliau pwyllgor
 • gweithio gyda phobl ifanc
 • polisi lleol a gweinyddiaeth gyhoeddus

Gweithgareddau Diweddaraf

Cwrs Academi Arweinyddiaeth Gymunedol 2017/18 – Sut i ymgeisio

Academi-Bro-Hyd-17-1
Academi-Bro-Hyd-17-2

Sesiynau Dysgu Agored – Mawrth 2017

Sesiwn Dysgu Agored – ‘Cydio yn ein Cyfryngau’ – Digwyddiad wedi’i ohirio tan 08/03/2017

Sesiwn Dysgu Agored – Am Ddim – 18/01/17

Cered – Menter Iaith Ceredigion / Theatr Felinfach – www.cered.cymru