Mae holl wardiau o fewn Ceredigion wedi’u nodi yn gymwys am gymorth o dan y rhaglen LEADER.

Gallwn eich cynorthwyo â’r canlynol:

  • Datblygu Prosiectau
  • Peilota Prosiectau
  • Astudiaethau Dichonoldeb
  • Hwyluso
  • Hyfforddiant
  • Mentora
  • Ymgynghori

Mae’r rhaglen LEADER yn darparu cymorth refeniw yn unig, ond gellir ei ddefnyddio i gefnogi eitemau o offer hyd at £10,000.

Nid oes unrhyw restr derfynol o wariant cymwys. Dylid trafod manylion gweithgarwch y prosiect gyda’r tîm LEADER, sy’n gallu rhoi arweiniad ar gymhwysedd gwariant.

Rhaid i weithgareddau a gefnogir o dan LEADER fod yn gysylltiedig ag un o’r pum thema LEADER ac yn benodol i un o’r blaenoriaethau a nodir yn strategaeth y Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi.

Cyfeiriwch at y ddogfen canlynol am fanylion y strategaeth datblygu lleol ac enghreifftiau posib o weithgarwch LEADER.

Blaenoriaethau Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi

Cymorth ariannol:

Gellir darparu hyd at 70% o’r costau cymwys. Rhaid cyfrannu 30% o arian cyfatebol. Gall hyn fod ar ffurf naill ai arian parod neu gyfraniadau o fath arall, fel gwasanaethau, eitemau neu gynnyrch y mae unigolyn neu sefydliad yn ei roi i’r prosiect heb fod unrhyw arian parod yn newid dwylo. Rhaid i bob cyfraniad ymwneud â gweithredu’r prosiect neu weithgarwch arall o dan raglen LEADER.

Gall amser gwirfoddolwyr gyfrif tuag at hyn hefyd. Cysylltwch â’r tîm LEADER i gael y cyfraddau gwirfoddoli diweddaraf i’w defnyddio wrth gyfrifo’r cyfraniadau.

Ffon: 01545 572063