Proses Ymgeisio

Unwaith yr ydych wedi siarad â’r tîm, ac os yw eich gweithgaredd yn cyd-fynd ag egwyddorion y rhaglen LEADER, cewch eich gwahodd i wneud cais am gymorth. Cewch eich cynghori ar y broses fwyaf priodol, yn dibynnu ar y math o weithgaredd dan sylw.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Y dyddiadau cau cyfredol ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn 2018 drwy’r galwad agored yw:

05 Mawrth 2018

11 Mehefin 2018

10 Medi 2018

17 Rhagfyr 2018

Proses 1: Astudiaethau dichonoldeb, ymchwil ar raddfa fach a gweithgarwch ymgynghori (hyd at £10,000).

Bydd gweithgarwch cymwys yn cynnwys:

  • Astudiaethau Dichonoldeb.
  • Gwaith ymchwil ar raddfa fach .
  • Gwaith ymgynghori.
  • Costau sy’n gysylltiedig â chyflawni’r uchod e.e. costau staff, amser gwirfoddolwyr ayyb.

Bydd hyn yn dilynproses un cam – sy’n cynnwys cwblhau ffurflen gais symlach.

Bydd yGrŵp Gweithredu Lleol yn sgorio’r cais ar sail y meini prawf canlynol:

Meini Prawf

Sgôr

A yw’n cyd-fynd â’r broses symlach?

Y/N

Ydy’r GGLl yn hoffi’r syniad?

Y/N

A yw’n gweddu â blaenoriaethau’r Strategaeth Datblygu Lleol?

25

A yw’n ymateb i angen a nodwyd?

15

Cyflawni targedau a chanlyniadau

10

Gwerth am arian

5

Cyfanswm:

55

 

Cysylltwch â’r tîm LEADER i drafod eich cais ac i dderbyn copi o’r ffurflen gais.

Proses 2: Pob gweithgaredd LEADER arall

Bydd hwn yn dilyn proses dau gam – sy’n cynnwys cwblhau ffurflen mynegi diddordeb i ddechrau, cyn mynd ymlaen i wneud cais llawn.

Cysylltwch â’r tîm LEADER am gymorth cyn cyflwyno unrhyw gais ar e-bost cynnalycardi@ceredigion.gov.uk neu ffôniwch ar 01545 572063

Cam 1 – Mynegi Diddordeb

Mae’r broses mynegi diddordeb yn ymwneud yn bennaf â gwirio cymhwyster y cais a chydnabod ei botensial. Ar ôl derbyn y ffurflen bydd y Tîm LEADER yn gwirio ei gymhwyster ac yn ystyried a yw’n cyd-fynd â’r Strategaeth Datblygu Lleol ac yn cadw at egwyddorion LEADER. Cyflwynir sylwadau i’r GGLl.

Bydd y GGLl yn trafod y ffurflen mynegi diddordeb cyn penderfynu a ddylid gwahodd yr ymgeisydd i baratoi a chyflwyno cais llawn. Ni fydd unrhyw sgorio ffurfiol yn digwydd. Bydd y drafodaeth GGLl yn seiliedig ar y canlynol:

  • A yw’n gweddu â’r Strategaeth Datblygu Lleol?
  • A yw’r GGLl yn hoffi’r syniad?
  • A yw’n cadw at yr egwyddorion LEADER?
  • A yw’n gymwys?
  • A yw’n ymateb i angen a nodwyd?

Gall ymgeiswyrail-gyflwyno eu ffurflenni mynegi diddordeb, neu os nad yw’n addas o dan y rhaglen LEADER, caiff ymgeiswyr eu cyfeirio at raglenni cyllido mwy priodol.

Ffurflen Datgan Diddordeb

Cam 2 – Cais Llawn

Caiff y ffurflen gais lawnei hasesu a’i sgorio gan Grŵp Dewis ac Arfarnu Cynnal y Cardi, gan ddefnyddio meini prawf penodol.

Meini Prawf

Pwysoliad

A yw’n gweddu â’r Strategaeth Datblygu Lleol?

20

Tystiolaeth o angen a galw ac a yw’n briodol yn lleol?

15

Arloesedd

10

Cyfatebolrwydd â mentrau perthnasol eraill

5

Rheoli Prosiect

5

Cynaladwyedd

10

Cymhwyster a Chyllid

10

Themâu Trawsbynciol

5

Allbynnau

10

Canlyniadau ac Effeithiau

10

Gwerth am Arian (o ran cydbwysedd rhwng costau ac allbynnau arfaethedig)

10

Cyfanswm:

110