IMG_1259Gwahoddir pobl i fynegi diddordeb, trwy alwad agored, mewn cynnal gweithgarwch LEADER yng Ngheredigion. Bwriad LEADER yw annog dulliau blaengar o fanteisio ar gyfleoedd neu ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu yn y sir wledig hon.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi wedi llwyddo i sicrhau dros £3 miliwn i ddatblygu mentrau gwledig arloesol tan 2020 yng Ngheredigion. Mae Cynnal y Cardi yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â syniadau am brosiectau addas o dan LEADER.

Mae’r cyfle hwn yn agored i bobl leol, cymunedau, busnesau neu sefydliadau sydd â syniadau am y canlynol:

 • A ydych chi am wneud y gorau o asedau naturiol a diwylliannol yr ardal?
 • A oes gennych chi syniadau arloesol y mae angen eu treialu, ymchwilio iddynt neu roi cynnig arnynt?
 • A ydych chi am ddatblygu gwasanaethau sydd ar gael i drigolion y sir?
 • A ydych chi am wneud y mwyaf o dechnoleg adnewyddadwy?
 • A ydych chi’n teimlo bod y byd digidol yn eich gadael ar ôl?

IMG_7920 LandscapeMae Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi wedi nodi nifer o flaenoriaethau sydd wedi’i gosod allan o fewn pum thema’r rhaglen LEADER. Rhaid i unrhyw syniad weithredu o dan o leiaf un o’r rhain a chadw at egwyddorion LEADER. Dilynwch y ddolen isod i gael manylion y blaenoriaethau ac enghreifftiau posib o weithgarwch LEADER:

 

 

Blaenoriaethau Strategaeth Datblygu Lleol LEADER Cynnal y Cardi

Gallwn eich cynorthwyo â’r canlynol:

 • Datblygu Prosiectau
 • Prosiectau Peilot
 • Astudiaethau Dichonoldeb
 • Hwyluso
 • Hyfforddiant
 • Mentora
 • Ymgynghori

Os oes gennych chi syniad a allai helpu i wneud gwahaniaeth i’ch cymuned wledig, ffoniwch ni ar 01545 572063 neu e-bostiwch cynnalycardi@ceredigion.gov.uk

Gellir cyflwyno syniadau unrhyw bryd ond mae’r dyddiadau cau canlynol wedi’u pennu:

 • 29/04/2019
 • 24/06/2019
 • 09/09/2019
 • 11/11/2019

Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cliciwch yma i weld sut y mae gweithgaredd a arweinir gan y gymuned yng Ngheredigion yn cael ei gefnogi gan Cynnal y Cardi dan y cynllun LEADER.

Cydweithredu – Os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer gweithgaredd cydweithredu cysylltwch â cynnalycardi@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572063. Gallwch gyflwyno syniadau drwy’r amser.

Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  2014-2020, a ariennir drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru.