Beth yw LEADER?

Cynllun lleol yw LEADER ar gyfer datblygu cefn gwlad. Ei fwriad yw darparu gweithgareddau sy’n cefnogi ardaloedd a chymunedau gwledig, gan annog pobl i reoli’r tir a’r amgylchedd mewn ffordd gynaliadwy.

Daw LEADER o’r byrfodd Ffrangeg ‘Liaison Entre Actions pour le Development de L’Economie Rural’ sy’n cyfieithu’n fras fel ‘cysylltiadau rhwng camau gweithredu ar gyfer datblygu’r economi wledig.’

Mae LEADER yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i’r cyfleoedd neu’r heriau a wynebir mewn ardaloedd gwledig.

Mae gan LEADER nifer o nodweddion penodol iawn:

  1. Dull gweithredu “o’r gwaelod i fyny” wrth ystyried datblygu gwledig h.y. bod pobl leol yn cyfranogi yn y blaenoriaethau perthnasol yn eu hardal leol.
  2. Arloesi – darparu cyfleoedd i brofi syniadau newydd a gweithio mewn ffyrdd gwahanol.
  3. Cydweithredu – gweithredu prosiect ar y cyd gyda grŵp LEADER arall, neu gyda grŵp sydd yn gweithredu mewn modd tebyg, mewn rhanbarth neu Aelod-wladwriaeth arall. Gall cydweithredu o’r fath helpu grwpiau LEADER i roi hwb i’w gweithgareddau lleol a gall ddarparu cyfleoedd i ddysgu oddi wrth ei gilydd.
  4. Rhwydweithio – Cyfnewid cyflawniadau, profiadau a gwybodaeth rhwng grwpiau LEADER, ardaloedd gwledig, gweinyddiaethau a sefydliadau sy’n ymwneud â datblygu gwledig. Mae hyn yn ffordd o drosglwyddo arfer da,  lledaenu dulliau arloesi ac adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o ddatblygu gwledig lleol.

Cliciwch yma i weld dull gweithredu LEADER yng Ngheredigion.