Mae’r rhaglen LEADER yng Ngheredigion yn cael ei weithredu gan Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi. Mae cynrychiolaeth o’r tri sector – Preifat, Cymunedol a Chyhoeddus. Y nod yw sicrhau cynrychiolaeth gytbwys o ddiddordebau.

Mae gan y Grŵp Gweithredu Lleol gyfrifoldeb dros ddatblygu a gweithredu y Strategaeth Datblygu Lleol. Datblygwyd y Strategaeth Datblygu Lleol ar ôl ymgynghori â’r rhanddeiliaid, y partïon â diddordeb a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae’r ddogfen yn nodi’r amcanion, y blaenoriaethau strategol a’r  camau gweithredu sydd i’w cymryd. Y Grŵp Gweithredu Lleol sydd yn gyfrifol am ddewis gweithgareddau LEADER a bydd yn rheoli cyllideb i gefnogi ystod o weithgareddau i gyflawni blaenoriaethau’r Strategaeth Datblygu Lleol. Bydd monitro a gwerthuso cyfredol yn elfen allweddol o’r broses o weithredu’r strategaeth.

Aelodaeth y G.G.Ll.

Cynrychiolaeth y sector Gymunedol:

Whilen y Porthmyn

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG) Bae Ceredigion

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Menter Aberteifi

Cwmni Buddsoddi Mynyddoedd y Cambrian

Clwb Ffermwyr Ifanc

Ecodyfi / Dyfi Biosffer

Llandysul & Phont Tyweli Ymlaen Cyf

Cwmni Theatr Arad Goch

Cynrychiolaeth y sector Breifat:

Undeb Amaethwyr Cymru

Twristiaeth Ceredigion Tourism

Antur Teifi

Menter a Busnes

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Tai Ceredigion

Cynrychiolaeth y sector Gyhoeddus:

Cyngor Sir Ceredigion

Cyfoeth Naturiol Cymru

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Aberystwyth

Cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol 2019

20/05/2019
15/07/2019
30/09/2019
02/12/2019