Dewch i ddathlu llwyddiant rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig 2007 – 2013 yng Ngheredigion ar Ddydd Sadwrn, 10 Mai, rhwng 11am a 4pm. Cynhelir digwyddiad yn Llanerchaeron, ger Aberaeron, i ddathlu’r gwahanol brosiectau ledled y sir sydd wedi cael arian o dan y Cynllun. Cynnal y Cardi sy’n trefnu’r digwyddiad a bydd mynediad am ddim. Ers 2011, buddsoddwyd dros £5 miliwn yng Ngheredigion o dan y Cynllun hwn. Defnyddiwyd yr arian i helpu i ddatblygu busnesau newydd drwy greu entrepreneuriaid newydd, ariannu gweithgareddau cymunedol a chefnogi’r busnesau gwledig sydd eisoes ar waith yng Ngheredigion.

Mae Cynnal y Cardi, sy’n brosiect Leader Echel 4, wedi cefnogi llu o ddigwyddiadau, mentrau a gweithgareddau i wella ansawdd bywyd ar draws cefn gwlad Ceredigion. Mae grwpiau cymunedol, sefydliadau, elusennau a mentrau cymdeithasol wedi elwa ar y prosiectau, gan gynnwys prosiect ‘Pethau Gwych yw Gwenyn’ Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a’r Cylch, ‘Menter Gymunedol’ Tir Coed, prosiect ‘Ysgol Glan Môr’ RAY Ceredigion, a phrosiect ‘Chwalu’r Muriau’ Amgueddfa Ceredigion. O ran cefnogi entrepreneuriaid newydd, mae cynllun bwrsariaeth Ysgol Fenter y Cardi wedi llwyddo i gynorthwyo 53 unigolyn. Mae hyn yn gyfwerth â chreu 14 swydd amser llawn, ac rydym yn dal i’w cyfrif.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddod â’r holl fuddiolwyr llwyddiannus ynghyd i ddathlu effaith gadarnhaol y prosiect. Bydd cyfle i gael blas ar weithgareddau yng nghwmni’r gwahanol gyrff, gan gynnwys cadw gwenyn gyda Chymdeithas Gwenynwyr Llambed a’r Cylch; gwaith coed gwyrdd gyda’r elusen sgiliau coetir, Tir Coed; a gweithgareddau celf a chrefft i blant o dan ofal RAY Ceredigion.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd a Thwristiaeth a Chadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi: “Mae’r Cynllun Datblygu Gwledig wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn o ran adfywio economi wledig Ceredigion. Fel rhan o brosiect Leader Echel 4 Cynnal y Cardi rydyn ni wedi treialu prosiectau newydd ac arloesol a fydd, yn eu tro, yn cyfrannu’n sylweddol at gynaliadwyedd hirdymor ein cymunedau gwledig. Heb y cymorth hwn, fyddai hi ddim wedi bod yn bosib i ni wireddu llawer o’r syniadau hyn. Felly, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ni ddathlu’r gweithgareddau sy’n digwydd ar hyd a lled Ceredigion drwy hyrwyddo’r rheini sydd wedi elwa ar y Cynllun. Bydd croeso cynnes i bawb.”

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.