Ym mis Medi 2013, cymeradwyodd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi oddeutu £3,000 i gefnogi Prosiect Treftadaeth Forwrol Aberporth. Yn rhan o’r prosiect, crëwyd partneriaeth rhwng y Cyngor Cymuned, y grŵp hanes lleol a gwirfoddolwyr o’r gymuned. Eu nod oedd cael rhagor o bobl i wybod am bwysigrwydd hanes morwrol Aberporth. Bu’r grŵp yn y gorffennol yn gweithio ar y prosiect ‘Dros y Tonnau’, gyda chymorth Menter Aberteifi, ond daeth yr aelodau at Gynnal y Cardi i holi a fyddai’n bosib creu elfennau newydd i’r prosiect. Roedd y grŵp yn awyddus i gael rhagor o aelodau’r gymuned ynghyd i gymryd rhan yn y prosiect drwy gynnal lansiad cymunedol i ddadorchuddio’r  plinth a’r panel gwybodaeth newydd sydd wedi’u lleoli ger traeth Aberporth, ar hyd y llwybr diogel i’r ysgol a Llwybr yr Arfordir. Ewch i’r ddolen isod i weld fideo’r seremoni dadorchuddio ar y 1af o Ragfyr 2013 http://www.youtube.com/user/tywod?feature=watch .

 

Yn rhan o ddathliadau’r prosiect, dadorchuddiodd y Cynghorydd Gethin James y plinth ac achubodd y gymuned ar y cyfle hwn i gofio am drigolion y pentref a gollwyd ar y môr ac am y rhai sydd heddiw’n ennill eu bara menyn ar y môr. Daeth y seremoni i ben gyda phawb yn cyd-ganu Calon Lân. Wedi hynny, parhaodd y dathliadau yn Neuadd Bentref Aberporth lle cafwyd adloniant, cystadlaethau a lluniaeth. Daeth oddeutu 200 o bobl i’r digwyddiad ac roedd pawb wedi mwynhau, yn enwedig y plant. Dywedon nhw fod y morleidr a ddaeth i’w diddanu, (Louise o Merrymakers) yn hollol wych. Hefyd, aethpwyd ati i gasglu gwybodaeth i’w rhoi mewn capsiwl amser a fydd yn cael ei gladdu ar y 1af o Fawrth 2014. Bydd Llyfr Coffa hefyd yn ael ei anfon i’r Llyfrgell Genedlaethol a bydd yn dychwelyd i Gyngor Cymuned Aberporth mewn 50 mlynedd.

Ar ôl y digwyddiad, roedd y gwirfoddolwyr yn dal yn awyddus i ddatblygu agweddau newydd ar y prosiect hwn ac aethant at Swyddog Cymunedau Gwledig Cynnal y Cardi i drafod y posibilrwydd o wneud cais am estyniad i’r prosiect. Cymeradwywyd y cais ym mis Chwefror 2014 ac mae’r aelodau’n parhau i gynnal ymchwil a datblygu gwaith yn y gymuned. Maent yn bwriadu creu rhagor o ddeunyddiau a fydd sôn am dreftadaeth forwrol yr ardal a byddant yn cael eu rhoi ar ail banel at y plinth. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn cael ei defnyddio mewn prosiectau eraill yn y dyfodol. Drwy gymorth prosiect Cynnal y Cardi, bydd y grŵp a’r gymuned ehangach hefyd yn cael cyfle i ymweld  ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yng ngwanwyn 2014 i ddod i wybod rhagor am y lle ac i gynnal rhagor o ymchwil.