Aethpwyd ati i sefydlu prosiect Whilen y Porthmyn gan fod aelodau’r gymuned yn awyddus i weld gwasanaeth yn cael ei sefydlu a’i gynnal er mwyn bodloni gofynion y gymuned a’r ardal ehangach.

Mae’r aelodau, sydd wedi ymgartrefu yn y Neuadd Goffa, yn gweithio’n ddiwyd i ddarparu adnodd i’r gymuned drwy drefnu gwirfoddolwyr a chyfleusterau. Y nod yw rhoi grym yn nwylo unigolion, grwpiau a mudiadau yn Ucheldir Tregaron ac yn ardal y Barcud.

Maen nhw bellach yn Gwmni a Gyfyngir gan Warant ac mae’r swyddfa ar agor dri diwrnod yr wythnos, sef ar ddyddiau Mawrth, Mercher a Gwener. Maen nhw’n rhoi cymorth i unigolion a grwpiau drwy’r ardal mewn swyddfa groesawgar sydd wrth galon y gymuned.

Drwy gyllid Cynnal y Cardi, mae’r Grŵp yn gweithio i sicrhau statws Menter Gymdeithasol Gynaliadwy. Yn ystod y prosiect, maen nhw wedi elwa o ddau ymweliad i gasglu gwybodaeth. Ym mis Mawrth, fe aethon nhw i Ogledd Cymru i ymweld ag Antur Stiniog a Chanolfan Busnes Botwnnog.

Fe ymwelon nhw hefyd â Blaenau Ffestiniog yn ogystal â llwybr beicio llwyddiannus.

 

 

Ym mis Hydref, aeth gwirfoddolwyr Whilen y Porthmyn i weld Menter Myddfai a disgrifiodd Hugh yno sut roedd y label Myddfai’n gweithio a sut yr aed ati i sicrhau cyllid i gynnal y neuadd leol a chreu cyfloedd busnes i grefftwyr a grwpiau lleol.

Mae’r ddau ymweliad hyn wedi rhoi hyder i’r gwirfoddolwyr fynd ati nawr i greu menter sydd wedi sicrhau cyllid i’r dyfodol ar ôl i gefnogaeth ariannol Cynnal y Cardi ddod i ben. Maen nhw hefyd wedi datblygu perthynas waith wych ag asiantaethau eraill. Roedd hyn yn amlwg iawn yn y Ffair Mudiadau ac Asiantaethau Lleol yn Nhregaron a gynhaliwyd ar y 28ain o Fehefin.

Drwy gymorth prosiect Cynnal y Cardi, mae’r grŵp wedi gallu datblygu gweithdrefnau a strwythurau fel bo ganddyn nhw bellach arferion gwaith a threfn dda ar bethau. Bydd y pethau hyn yn eu cynorthwyo nhw i ddarparu a chynnal gwasanaeth yn lleol i’r dyfodol.