Gall Ysgol Fenter y Cardi Bwrsari cael eu gwneud gan unigolion neu fentrau cymunedol nad ydynt wedi bod yn hunan-gyflogedig o’r blaen, heb ei dderbyn Cyllid Ewropeaidd ac yn byw yng Ngheredigion.

Hyd yma, mae’r Tîm Cynnal y Cardi wedi creu Cyfeirlyfr o fusnesau sydd wedi bod yn llwyddiannus i gael Bwrsariaeth Ysgol Fenter y Cardi.

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y cyswllt canlynol i weld y Cyfeirlyfr :

Busnes printio bach wedi’i lunio’n berffaith yw Inkyfish, wedi ei anelu’n bennaf at yr Artist sydd eisiau gwasanaeth personol a chostau sefydlu isel ac, yn bwysicach, heb leiafswm o ran archeb. Byddaf yn gweithio’n agos gyda’r Artist i sicrhau y caiff y gwaith celf ei ail-greu yn llwyddiannus fel cardiau cyfarch, cardiau post a phrintiau. Mae fy ngwaith celf fy hun wedi’i gynhyrchu a’i brintio gan inkyfish ac mae ar gael i’w weld neu ei brynu ar-lein. Rwy’n gobeithio ychwanegu mwy o Artistiaid lleol yn y dyfodol gan sicrhau bod Celf yn fforddiadwy i bawb ar ffurf cerdyn neu brint. Ar fy ngwefan, fe welwch ddolen i fy siop gardiau, sy’n ei gwneud yn haws i chi brynu darn bach o gelf.

Titanium Tunes

Busnes wedi’i sefydlu o’r cartref yw Tiwns Titaniwm, sy’n cynnig gwasanaeth llogi systemau sain ar gyfer digwyddiadau byw a/neu bartïon. Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gerddoriaeth at ddiben DJ i bartïon o bobl o unrhyw oed. Mae’r system sain o ansawdd uchel iawn, ac mae’n cynnwys 4 uchelseinydd sy’n 1000 Watt yr un, a chlamp o sain bas. Mae’r teclyn cydraddoli ar y ddesg gymysgu yn rhoi’r lefelau gorau o drebl, canol a bas. Gyda’r fath safon o sain, mae TT (Tiwns Titaniwm) yn cynnig amrywiaeth eang o adloniant gan gynnwys ar gyfer gwyliau.

Felicity’s Beauty

Mae Felicity’s Beauty yn cynnig triniaethau harddwch proffesiynol fforddiadwy o ansawdd uchel yn gysurus yn eich cartref eich hun. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr, noson i mewn gyda’r merched, mamau prysur, a menywod sy’n ei chael yn anodd mynd o un lle i’r llall. Mae fy mhartïon chwistrellu lliw haul i grwpiau o 5 yn boblogaidd iawn ac mae pecyn Sweet Sixteen (dim mwy na 4) yn ffordd boblogaidd i ddathlu’r pen-blwydd arbennig hwnnw. Rwyf hefyd yn cynnig pecyn Priodas cystadleuol iawn sy’n cynnwys sesiwn dreialu ymlaen llaw. Rhowch alwad i mi er mwyn i ni gael sgwrs am y driniaeth sy’n mynd â’ch bryd. Cadwch olwg ar fy nhudalen Facebook i gael gweld y cynigion arbennig.  https://www.facebook.com/pages/Felicitys-Beauty/375008092614009

Grassroots

Mae Grassroots yma i’ch helpu gydag unrhyw dasgau garddio neu DIY rydych chi’n gwybod sydd angen eu gwneud ond nad oes gennych chi’r amser i’w gwneud, ’dych chi ddim yn gwybod ble i ddechrau, allwch chi ddim taclo’r gwaith yn gorfforol neu allwch chi ddim wynebu’r dasg am y byddai’n well gennych chi fod yn gwneud rhywbeth arall.  Gadewch y cyfan i mi – gallaf droi fy llaw at lawer o bethau, gan gynnwys garddio, gwaith coed, paentio, golchi â pressure washer, gosod celfi a llawer mwy. Cysylltwch â mi i ddweud beth yw eich union ofynion, ac fe wnaf fy ngorau glas i’ch helpu.

 

Gareth Owen: Painting and Decorating/General Building

Rwy’n adeiladwr cymwys a phrofiadol. Gallaf wneud pob math o waith a gwasanaethau adeiladu, ond rwy’n arbenigo mewn calchu a phwyntio, sy’n ddull effeithiol ac esthetig ac sydd hefyd yn cael ei ystyried yn dda i’r amgylchedd.  Mae gen i brofiad helaeth yn y diwydiant adeiladu – cyn gweithio ar fy liwt fy hun roeddwn i’n gweithio i fusnes y teulu.  Rwy’n seiliedig yn Aberteifi, ond byddwn yn ystyried unrhyw ardal – rhowch alwad er mwyn i ni drafod beth sydd gennych chi mewn golwg.

 

 

Gerald Morgan Guitar

Mae Gerald wedi dyfeisio ei ddull ei hun o addysgu pobl, o bob oed, i ganu’r gitâr. Mae’r dull yn cynnwys dilyn llyfryn hawdd ei ddefnyddio ynghyd â chaneuon y mae Gerald ei hun wedi’u cyfansoddi. Addysgu yw cefndir Gerald, ond y gitâr a chyfansoddi yw ei ddiléit, ac felly mae’r fenter hon yn cyfuno’r tri pheth i gynnig gwasanaeth gyda’r nod o drosglwyddo ei wybodaeth a’u ddawn i eraill. Gallwch weld, a chlywed, drosoch eich hun drwy fynd at wefan Gerald a chlicio ar y dolenni i’w fideos ar YouTube.

 

 

Johanna Shaw

A  ydych chi ar fin cychwyn ar brosiect, yn meddwl am addasu’r adeiladau mas ’na, wedi cael llond bola ar yr hen gegin? Wel, mae’n debygol iawn y dewch chi o hyd i rywbeth addas i’ch prosiect ymhlith yr amrywiaeth eang o wasanaethau a gynigwn. Beth am gysylltu gyda ni er mwyn i ni drafod eich syniadau?

 Cofnodion adeiladau hanesyddol, Arolwg o adeiladau, Dylunio pensaernïol: adeiladau newydd, estyniadau, adeiladau wedi mynd â’u pen iddynt, Addasu adeiladau hanesyddol, Ymgynghori a thrafod camau cynllunio, Ceisiadau cynllunio, Ymchwil hanesyddol a dadansoddi, Ceisiadau adeiladau rhestredig, Ceisiadau ardal gadwraetH, Datganiadau dylunio a mynediad a chyfiawnhau, Datganiadau dylunio treftadaeth, Cynllunio gofod, Dylunio tirwedd, Dylunio mewnol hanesyddol a chyfoes, Dylunio ceginau, Dylunio tecstilau, Ffotograffiaeth.

 

Cardi Campers

Mae gan Haydn a Delyth Lewis, Cardi Campers Ceredigion, ddwy fan wersylla VW sy’n atgoffa rhywun o’r gwyliau traeth hiraethus a heulog hynny o ymlacio ar lan y môr, a chewch fwrdd syrffio ar y to hefyd os yw hynny at eich dant. Daeth y cerbyd eiconig hwn yn boblogaidd unwaith eto yn ddiweddar, gan ymddangos ar hyd a lled y wlad, yn arbennig felly fel dewis gerbyd sgleiniog parau sydd newydd briodi. Os nad ydych yn ddigon ffodus i fod yn berchen ar ddarn bach difyr o hanes, ond yn dymuno profi swyn y fan VW, gall Haydn a Delyth wireddu eich breuddwyd. Am bris rhesymol, cewch logi un o’u ‘babis’ – rhowch alwad neu ewch i’w gwefan i drafod y manylion. Mwynhewch y gwersylla!

 

Off the Wall

Gadewch i Ola tylino ei ffordd drwy eich cyhyrau poenus gyda thylino chwaraeon proffesiynol, yna dilynwch gydag ychydig o pampro, beth am gael eich gwallt ac ewinedd ei wneud? Be arall fyswch chi eisiau? Gadewch Off the Wall Gwallt a Harddwch  yn teimlo fel person newydd.

 

Ultimate Alloys

– prif wasanaeth symudol adnewyddu a thrwsio olwynion aloi gorllewin Cymru. Ein harbenigedd yw dod ag olwynion aloi yn ôl i’w cyflwr gwreiddiol. Ffoniwch ni heddiw i gael dyfynbris am ddim!
Olwynion wedi’u tolcio, eu treulio, eu cyrydu neu’u difrodi – gallwn drwsio ac adnewyddu’r cyfan. Gwasanaeth symudol llawn – down atoch i’ch cartref neu eich swyddfa. Atgyweiriadau proffesiynol ar y safle tra eich bod yn aros. Mae’r prisiau’n dechrau o gyn lleied â £45 yr olwyn. Mae lliwiau wedi’i haddasu’n bwrpasol ar gael. Gallwn weddnewid eich car a chynyddu ei werth! Cewch arbed amser a thrafferth gyda gwasanaeth symudol adnewyddu olwynion aloi Ultimate Alloys.

“Roedd fy olwynion aloi wedi eu treulio ac wedi cyrydu yn go ddrwg. Bron i mi brynu rhai newydd, ond wedyn dyma fi’n rhoi cynnig ar wasanaeth adnewyddu olwynion aloi Gareth. Rwy’n falch y gwnes i! Mae’r olwynion yn edrych cystal â rhai newydd nawr; ces i fy syfrdanu gan y gwahaniaeth. Yn bersonol, fe allaf argymell Gareth yn gryf iawn. Diolch eto!”

– Rhys Ashton

 

Thomas Steans

Mae cadw car yn ddrud, ond yn hanfodol, yn enwedig yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Sefydlodd Thomas fusnes symudol i gynnal a chadw ceir gan gynnig gwasanaeth fforddiadwy a dibynadwy i berchnogion ceir yng Ngheredigion.  Mae ganddo dros 12 mlynedd o brofiad a hyfforddiant yn y maes a bydd eich car mewn dwylo diogel. Ni fydd angen i chi boeni chwaith am fynd â’ch car i’r garej gan fod Thomas yn cynnig gwasanaeth symudol felly gall ef ddod atoch chi.  Gall hefyd ddod atoch os byddwch wedi torri lawr, a gall helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i gar ail-law.

 

Pot Jam

Rwy’n ddigon ffodus i gael gweithio o adref, wel, yn fy nghegin, ble rwy’n cynhyrchu cacennau, jam, pasteiod ac ati i’w gwerthu mewn marchnadoedd lleol. Mae hyn yn fy nghadw’n brysur, ond rwy hefyd yn cynnig gwasanaeth arlwyo mewn partïon a digwyddiadau felly rwy’n cael llawer o hwyl wrthi.     A hoffech chi fwynhau cacennau a danteithion cartref yn lle cynnyrch siop? Awydd osgoi gorfod paratoi’r bwyd ar gyfer y parti pen-blwydd teuluol  nesaf?  Rhowch alwad i mi unrhyw amser ac fe allaf roi dyfynbris  i chi a thrafod beth hoffech chi gael.

 

Ceredigion Valeting Services

Mae Christopher yn lanhawr cerbydau profiadol sy’n cynnig gwasanaeth dibynadwy am bris isel i berchnogion a gyrwyr pob math o gerbydau. Mae’n cynnig amrywiaeth lawn o becynnau glanhau i ateb eich anghenion. Mae ei uned symudol i lanhau cerbydau yn sicrhau y gall y gwaith glanhau gael ei wneud mewn lle sy’n gyfleus i chi.

 

 

Cristopher Roper: Steam Engine Construction

Mae Christopher wedi dwlu ar beiriannau stêm ers degawdau, ac mae ganddo yrfa broffesiynol o 36 mlynedd yn y sector beirianyddol. Yn ddiweddar, treuliodd 3 blynedd yn gweithio i David Page Specialist Engineering lle bu’n gwneud gwaith adeiladu arbenigol ar y math o beiriannau y mae’n awr yn eu hadeiladu yn ei fusnes ei hun. Fel y gallwch ddychmygu, mae’n rhaid i chi fod yn berson â sgiliau arbennig iawn i ymgymryd â’r math hwn o waith adeiladu, a rhaid meddu ar lawer o amynedd gan y gall rhai gymryd 12 mis i’w cwblhau. Os ydych yn chwilio am beiriant stêm, Christopher yw’r dyn i chi.

 

Seeking Balance

Fy nod yw eich grymuso â’r wybodaeth am eich iechyd eich hun a’r ffordd y gallai eich diet a’ch ffordd o fyw fod yn cyfrannu at unrhyw anawsterau iechyd sydd gennych. Gallwch wedyn gymryd rheolaeth a dechrau gwella eich iechyd eich hun, gan eich galluogi i fwynhau bywyd hapusach ac iachach. Mae’n bosib gwneud hyn oll drwy’r amryw weithdai coginio rwy’n eu cynnal i gleientiaid corfforaethol neu i bobl a hoffai ddysgu mwy am ffordd iach o fyw.

Rwyf hefyd yn cynghori ar faetheg a rhaglenni colli pwysau iach, ac rwyf hefyd yn hyfforddwraig lefel 2 CIEH mewn bwydydd iach a dietau arbennig.

Bubble B

Mae Kitty wedi trawsnewid bar cyffredin o sebon i fod yn rhywbeth gwahanol a phrydferth. Hwyl yw hanfod ei chynnyrch, ond maen nhw hefyd yn dda i’ch croen a’r amgylchedd. Mae casgliad Kitty yn cynnwys amrywiaeth eang o ddyluniadau, gan arbenigo mewn sebonau 3D a myffins i’r bath – iym! Gall Kitty ddylunio a gwneud ei mowldiau ei hun felly gallwch brynu sebonau personol at ddiben hyrwyddo neu i’w defnyddio fel ffafrau priodas.

Mae Bubble B yn fusnes cydwybodol sy’n dilyn polisi amgylcheddol llym, gan ddefnyddio deunydd pecynnu wedi’i ailgylchu ac inc ecogyfeillgar sy’n bosib ei compostio. Mae’r holl gynnyrch yn addas i figaniaid a llysieuwyr ac ni fyddant byth yn cael eu profi  ar anifeiliad. 

                                                                                                 Gallwch brynu cynnyrch Bubble B fan hyn: http://folksy.com/shops/bitsnbobs

 

Training Services

Gall Training Services gynnig pob math o hyfforddiant. Dyna pam mai dim ond atom ni sydd angen i chi droi. Rhowch y gorau i wastraffu oriau ar y we – rhowch un alwad i ni a bydd popeth yn ei le.  Byddwn yn ceisio dod o hyd i unrhyw gwrs hyfforddiant sydd ei angen arnoch mewn lle mor agos â phosib i’ch cartref, gan arbed amser ac arian i chi.  Rydym yn dîm cyfeillgar sy’n dymuno cynnig llwybr mor syml â phosib i chi at hyfforddiant.  Pa bynnag hyfforddiant sydd ei angen arnoch, gallwn ni ei drefnu. Llif gadwyn, brwsh-dorrwr, gyrru beiciau cwad, cymorth cyntaf, ADR, CPC, HGV, trin trelar, cyrsiau LANTRA – gall Training Services eich helpu â’ch holl anghenion o ran hyfforddiant.

 

Millyana Trees

Rwy’n Grefftwraig, yn Ffotograffydd amatur ac yn Artist o Gymru sy’n dwlu ar fynd i Wyliau. Rwy’n dwlu ar ffotograffiaeth, cerflunio, defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a’u hadfer, gwau a gwnïo.

Rwy’n gwau bagiau o frethyn gan ddefnyddio defnydd wedi’i ailgylchu, cerfluniau o goed a defnydd wedi’i lapio o’u hamgylch gan ddefnyddio unrhyw fath o rwtsh sy’n ymdebygu i goed … cynheswyr coesau, cynheswyr breichiau, cardiau anrheg o’m lluniau fy hun, tylluanod a chreaduriaid eraill o ffelt, ac ategolion ffelt.

Rwyf hefyd yn croesawu gwaith comisiwn.  Ewch i fy ngwefan i gael cip ar fy ngwaith, i gael gwybod pa brosiectau sydd ar y gweill ac i brynu un o fy nghreadigaethau:            www.millyanatrees.weebly.com

                                               www.facebook.com/MillyanaTrees

                                               Neu rowch alwad i mi ar 07855 045757

 

 

Pensaer eich digwyddiadau arbennig

Parti – Priodas – Cyfarfod – Bedydd – Pasg – Nadolig –

Lansiad – Angladd – Gweithdy – Sesiwn Hyfforddi – Penwythnos Plu –

Adloniant Mewnol – Ble bynnag y bydd pobl yn cwrdd ac yn cyfarch

Oes arnoch angen help i osod y byrddau?

LLOGI: Hen lestri tsieina – Cwpanau a soseri – Platiau a stondinau cacen – Jygiau a phowlenni siwgr – Tebotau a photiau coffi – Llieiniau bwrdd – Napcynau – Addurniadau bwrdd arbennig – wedi’u gwneud i gyd-fynd â’ch thema ARBENNIG: Ffafrau priodas – Cofion bedydd – Trefn eistedd – Cardiau enwau – Trefn y byrddau. Gellir trefnu bwffe a chinio drwy arlwywr lleol yn ôl eich dewis. Ffoniwch i gael sgwrs neu i drefnu cyfarfod.

 

Sarah Phillips – Gwasanaeth Garddio

Mae’n debygol y byddwch wedi dyfalu mai garddwraig yw Sarah, ac mae’n cynnig gwasanaeth garddio o safon i bobl Aberteifi a’r ardal gyfagos.

Mae gan Sarah flynyddoedd lawer o brofiad yn y diwydiant garddio ac mae ganddi dystysgrifau cyfredol i ddefnyddio brwsh-dorrwr a strimer, yn ogystal â thrwydded llif gadwyn felly, gall Sarah droi ei llaw at dorri a thocio coed hefyd.

Mae gwybodaeth Sarah am ddelio â phlanhigion sy’n ymledu, creu gerddi o’r cychwyn cyntaf, rhywogaethau planhigion, perlysiau a llysiau yn fantais fawr i’r garddwr newydd.

Ffoniwch Sarah i gael sgwrs – fe wnaiff ystyried gwaith o unrhyw faint.

 

Face it Entertainment

Mae Face it Entertainment eisoes wedi bod yn paentio wynebau plant Aberteifi ac wedi gorchuddio eu breichiau a’u coesau â thatŵs gliter mewn amryw ddigwyddiadau elusennol yn ddiweddar, a’r plant wrth eu bodd ac eraill yn cenfigennu. Os bydd un plentyn ai wyneb wedi’i baentio, bydd pob plentyn arall wedyn yn erfyn ar eu rhieni i gael eu troi yn spiderman neu’n iâr fach yr haf.

Ond nid gliter a ieir bach yr haf yw’r cyfan – gall Abigail hefyd droi at yr ochr dywyll gan greu clwyfau, creithiau a gwaed ffug sy’n ddigon i droi eich stumog.  Gan ddefnyddio cwyr, mae Abigail yn fedrus ar goluro ag effeithiau arbennig, sy’n berffaith ar gyfer Nos Galan Gaeaf.

                                                                                                  Gallwch logi Face it Entertainment ar gyfer partïon, digwyddiadau elusennol, partïon hydd a phlu, gwyliau, digwyddiadau corfforaethol ac ati.

 

Polarity Therapy

Triniaeth dyner a holistig yw therapi polaredd. Dyma’r grefft o gydbwyso ynni bywyd, ac mae’n system holistig bwerus o iacháu.

Mae Llinos yn enghraifft berffaith o’r pŵer iacháu y gall therapi polaredd ei gynnig. Ar ôl astudio’r grefft am 12 mis, llwyddodd Llinos i oresgyn ei phroblemau cefn difrifol a bellach mae eisiau hyrwyddo’r therapi i eraill sy’n byw â phoen.   O ystafell driniaeth yn ei chartref ei hun, gall Llinos gynnig ymgynghoriad i chi, ac wedi hynny amrywiaeth o driniaethau gan gynnwys tylino Reiki a pholaredd.

 

Tylino ffitrwydd a chwaraeon Bae Cardigan

Beth bynnag y bo’ch profiadau ym maes chwaraeon neu ymarfer corff, p’un a ydych yn ymarfer corff yn gymdeithasol neu’n cystadlu ar lefel ryngwladol, bydd gan dylino chwaraeon rywbeth i’w gynnig i chi. Gall tylino chwaraeon hefyd helpu i liniaru llawer o broblemau cyffredin y mae pawb yn dioddef ohonynt, fel anaf straen ailadroddus, ysigiad, tensiwn a blinder.

Rwy’n gweithio mewn ystafell breifat yng Nghanolfan Hamdden Teifi yn Aberteifi ble gallwn drafod triniaethau priodol ac ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â phroblemau â’r cyhyrau.

Rwyf hefyd ar gael i wneud arddangosiadau a chynnig gwasanaethau mewn clybiau a digwyddiadau chwaraeon.

 

Gee Wiz Gwasanaeth ail-fapio at ddiben perfformiad

Bodloni’r cwsmer yw fy mhrif flaenoriaeth, a fy nod yw i chi fod yn hapus â’r canlyniadau. Rwy’n cynnig gwasanaeth symudol llawn i’ch cartref neu weithle, sy’n golygu bod gofalu am eich car neu ei addasu yn llawer haws, a rhatach, na defnyddio garejis modern.

Rwy’n cynnig gwasanaeth ail-fapio at ddiben perfformiad, cynildeb neu’r ddau. Gallaf hefyd ail-fapio fflyd o gerbydau. Gwasanaeth arall rwy’n ei gynnig yw diagnosteg a pherfformiad, sy’n cynnwys gwneud diagnosis ar oleuadau rheoli’r peiriant ac ail-raglennu pympiau chwistrellu, gosod synwyryddion esp ac ail-godio ategolion y peiriant a rhaglennu allweddi.

Cymerwch gip ar fy ngwefan neu rowch alwad i mi i drafod eich cerbyd.

 

Ellaway Environmental Cyf

Mae EEC yn rheoli’r gwaith o asesu, casglu a gwaredu deunydd gwastraff cemegol ledled Cymru a’r gororau. Mae gennym dros 16 mlynedd o brofiad ym maes gwaredu gwastraff, gan ymdrin ag amrywiaeth eang o ddeunydd gwastraff. Gallwn ddod o hyd i’r ffordd rataf i gludo, gwaredu neu adfer eich deunydd gwastraff peryglus neu ddi-berygl.

Mae’r meintiau arferol yn cynnwys gwastraff bach o labordai, barilanau, drymiau, ibcs ac fesul tancer.  Mae’r deunyddiau arferol yn cynnwys toddyddion, asidau, alcalïau, batris, paent, gludyddion, trwytholchion, hylifau rhwystrol, amsugnyddion/PPE wedi’u halogi.

Gallai ad-daliadau fod ar gael yn achos rhai deunyddiau e.e. toddyddion. Ffoniwch nawr i drafod eich ymholiad. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Manylion Cyswllt:

Ffon: 0800 910 11 20

www.ellawayenvironmental.co.uk

enquiry@ellawayenvironmental.co.uk

 

 

Diane Carter

Mae gan Diane gasgliad rhagorol o wisgoedd ffansi a masgots y mae wedi eu casglu dros y blynyddoedd a nawr mae eisiau rhannu ei chasgliad â gweddill Ceredigion.  Am bris rhesymol, gallwch logi gwisg at ddigwyddiad arbennig i wneud yn siŵr mai chi yw seren y sioe.  Ffoniwch Diane neu anfonwch e-bost ati i drafod eich gwisg.

 

 

 

 

Fine.Articles

Mae Denise yn ddylunydd tecstilau a ffasiwn profiadol sy’n gweithio ag eitemau diangen o ddefnydd i greu darnau arbennig unigryw a defnyddiol. Ailddefnyddio ac ailgylchu yw’r prif ethos y tu ôl i’w busnes a’u dyluniadau. Nid dillad yn unig y mae Denise yn eu gwneud – gall hefyd droi ei llaw yn fedrus at greiriau, ategolion, celf a cherfluniau wedi’u hailgylchu.

 

 

 

Sarah Mumford Photography

Mae cariad, golau, lliw a natur yn fy ysbrydoli. Ffotograffydd ydw i. Rwy’n gwenu bob tro y byddaf i’n dweud hynny. Rwy wrth fy modd pan fydd y lluniau rwy’n eu tynnu yn cyfleu hwyl a mwynhad! Rwy’n tynnu lluniau priodas ac anifeiliaid anwes, a phob math o bethau eraill. Holwch!

O’m rhan i fy hun, mae gen i ferch fach fendigedig…. ie, fy nghi Bella!

Rwy’n mwynhau mynd â hi am dro hir, ond fy hoff adeg o’r dydd yw pan gaf i eistedd i lawr gyda phaned o de a darn mawr o gacen! Dyna ddigon amdanaf i. Cymrwch gip drwy’r wefan, ac mae croeso i chi adael sylwadau, ac os oes gennych unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost.

 

 

                           Ysbryd y Mwynywyr

 

 

 

 

Tŷ Pren

Mae Tŷ Pren yn Co-operative o Gweithwyr yng Ngorllewin Cymru; rydym yn dylunio ac adeiladu adeiladau ffrâm bren crwn sy’n gytûn â’r dirwedd o amgylch. Mae Tŷ Pren yn hwyluso prosiectau adeiladu gan ddefnyddio offer llaw a deunyddiau ar gael yn lleol, naturiol ag effaith amgylcheddol isel. Er mwyn cadw mecaneiddio i’r lleiaf posibl ac i leihau ôl troed carbon o adeiladu, fframiau yn cael eu creu o bolion pren crwn o rywogaethau pren parhaol.

 

Katie Bailey

Yr wyf yn darlunydd llawrydd a’r artist comig lleoli yn y DU sydd yn edrych i weithio ar prosiectau newydd diddorol. Mae gennyf ddiddordeb mewn gweithio ar luniau plant a phrosiectau yn eu harddegau / oedolion ond wyf yn agored i sawl math o syniadau prosiect. Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r gwaith ar y wefan, os gwelwch yn dda mae croeso i chi E-bost mi.

 

 

Flawless Beauty and Make-up

Yr wyf wedi bod yn ymarfer ar gyfer y 4 blynedd diwethaf lle yr wyf hefyd wedi cael eu hyfforddi fel Therapydd yn ‘Clarins Spa’. Yr wyf yn sicrhau boddhad cwsmeriaid gyflawn ac rwy’n ymfalchïo fy hun ar gynnig gwasanaeth harddwch cartref proffesiynol ar gyfer pob cwsmer. Dim ond y cynnyrch o ansawdd gorau sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer fy holl driniaethau harddwch megis; Trin dwylo OPI, Traed OPI, Bio Sculpture Gel Troshaenau, Cwyro, Tylino, Triniaethau Llygad, Sienna X Spray, Lliw Haul Airbrush, Noson / Bridal Make-up, Harddwch a Phecynnau Bridal ar gael hefyd. Archebwch eich hun mewn heddiw am apwyntiad.

 

 

 

Gwasanaeth Gofal Iechyd

Aurora Gwasanaeth Gofal Iechyd aurora Aura yn cynnig gofal iechyd geneuol symudol yn ogystal â hyfforddiant dwys ar gyfer staff mewn cartrefi preswyl a gofal nyrsio ar atal traws-heintio a hyrwyddo arfer clinigol da o fewn y gweithle. Lorrae wedi ennill 16 mlynedd o brofiad o uwch nyrsio a darparu gofal iechyd y geg.   07962196360 – loljsouthgate@hotmail.com

 

 

 Crefftiau Cei Bach Crafts

Mae Rose wedi troi hobi  mewn i fusnes drwy gasglu broc môr ac eitemau amrywiol eraill megis gwydr traeth, cerrig a chregyn ac yn eu hailgylchu i greu gweithiau celf. Ei chasgliad yn amrywio o drychau, deiliaid cannwyll a fframiau lluniau i ddarnau unigol megis cychod, angorau, dreigiau ac amryw o gerfluniau eraill. Mae pob darn yn unigryw ac yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

 

 

Green Clean 

Gadewch i Sam glanhau eich tŷ mewn ffordd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd. Green Glân yn fusnes glanhau eco-gyfeillgar sy’n defnyddio unrhyw gemegau garw. Glanhau stêm yn wych ar gyfer plant, anifeiliaid anwes ac yn dioddef alergedd tra hefyd yn bod yn garedig i ni ein hunain a’r amgylchedd.

Ffoniwch 07712 281863 neu e-bostiwch sambarnes@hotmail.co.uk

 

 

 

Mae Zest Fitness and Sports Massage yn ceisio hyrwyddo lles, a chynyddu cyfranogiad oedolion oedolion a phlant yng Ngorllewin Cymru mewn gweithgarwch corfforol o ansawdd uchel. Gan ddefnyddio fy hyfforddiant a phrofiad, fy nod yw ysbrydoli cyfranogiad gan ddefnyddio dull creadigol ac arloesol, gan sicrhau fy ngwasanaeth yn gyraeddadwy i sbectrwm eang o’r boblogaeth. Y prif gyrru tu ôl i fy busnes yw ymwneud ag ysgolion lleol, arloesol Clwb Sgiliau Sylfaenol gyda Gwersyll yr Urdd, hyfforddi a dyfarnu pêl-rwyd ar gyfer y cystadlaethau Pêl-rwyd yr Urdd ac yn cymryd rhan yn y Initiative 5×60 ei redeg gan Gyngor Sir Ceredigion. E-bost yma ac y ffôn ar 07959 157555.

 

Busnesa- Cymorth Swyddfa

 

 

 

 

 

Flossies

Cotwn Candi Moethus Cymreig

Wedi ei nyddu yn eich digwyddiad chi. Ffon 01970 612372 Ffon symudol 07907326595

e bost- flosscottoncandy@gmail.com

Indigo Love

Byddai Indigo Love yn hoffi harmoni a chydbwysedd i mewn allan bywydau prysur a llawn straen. Mae’r ddau tylino ac iachâd yn rhoi rhyddhad rhag poen, yn ein helpu i ddeall ein hunain ac achosion y tu ôl i’n poen, felly wella ein hyder a hunan-barch.

Ffôn: 07813 739083

Twitter @ offthewall

 

Styleiferous

Mae gennym i gyd dim ond 7 eiliad i wneud argraff gyntaf dda – dyna pa mor hir mae’n ei gymryd i rywun phwy yr ydym yn cwrdd am y tro cyntaf i ffurfio barn ni. Wheather rydym yn mynychu cyfweliad, priodas, neu dim ond cwrdd fod rhywun arbennig ar gyfer y tro cyntaf, y rhai rydym yn cyfarfod yn seilio eu argraff gyntaf ar sut yr ydym yn edrych a’r hyn yr ydym yn gwisgo. Byddaf yn cynnig dadansoddiad lliw a cholur sesiynau cais; Cwblhau Lliw a Steil gweddnewid Image, Beth i’w wisgo gweithdai grŵp a phrofiadau Siopa Personol.

E-bost: sandi@styleiferous.co.uk

Ffon: 07748 632 756