•  Llenwch y ffurflen Ymholiad a’i dychwelyd i un ai      Prosiect Cynnal y Cardi, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron,      Ceredigion, SA46 0PA neu cynnalycardi@ceredigion.gov.uk . Yna byddwn yn      bwrw golwg dros y ffurflen ymholiad i weld a ydych  chi’n gymwys.
  •  Os ydych chi’n gymwys, bydd Swyddog yr Ysgol Fenter yn cysylltu â      chi ac yn eich cyfeirio at Antur Teifi, lle bydd eu hymgynghorwyr busnes      yn eich helpu i ddatblygu’ch cynllun busnes a llif arian dwy flynedd, yn      ogystal â chwblhau’r ffurflen gais.
  • Rhaid nodi dau ddyfynbris      am bob eitem sydd ei hangen drwy’r bwrsari ar y ffurflen gais (rhaid      defnyddio busnesau Ceredigion lle bo modd).  Ni allwn brynu eitemau o Amazon ac      eBay.  Ni ellir dosbarthu rhif      archeb i gwmni oni bai ei fod wedi’i osod ar y system gredydwyr
  • Yna dylid anfon y ffurflen gais, y cynllun busnes,      llif arian dwy flynedd, a dogfennau ategol perthnasol eraill i Swyddog yr      Ysgol Fenter, i’w gwirio cyn cael eu cyflwyno i’r panel.
  • Cynhelir cyfarfod panel      bob mis; yn ystod hwnnw bydd aelodau’r panel yn sgorio’ch cais.  Sylwer y gall fod angen mwy o wybodaeth ar y panel yn dilyn y cyfarfod hwn
  • Unwaith y bydd eich cais      wedi’i sgorio, bydd angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol ei gymeradwyo.
  •  Unwaith y bydd      wedi’i gymeradwyo, gellir llofnodi’ch cytundeb.  Os ydych chi’n darparu arian cyfatebol      drwy wirfoddoli, rhaid cwblhau hwnnw o fewn tri mis o arwyddo’r cytundeb.
  • Os byddwch chi’n      llwyddiannus, bydd Swyddog Cyllid Cynnal y Cardi’n prynu’ch nwyddau, ac      unwaith y byddant wedi cyrraedd Swyddfa Cynnal y Cardi, gallwch gasglu’r      eitemau.
  • Os ydy Cynnal y Cardi’n      talu am unrhyw ddeunydd hyrwyddo/marchnata, rhaid defnyddio logos Cynnal y      Cardi, yr Undeb Ewropeaidd, Leader a Llywodraeth Cymru.  Rhaid i staff Cynnal y Cardi gymeradwyo      proflenni o’r holl ddogfennau cyn eu hargraffu.
  • Os byddwch chi’n ymgeisydd llwyddiannus, rhaid ichi      ddarparu’r canlynol cyn gynted ag y bo modd ar ôl derbyn eich nwyddau:

–          Prawf bod yr eitemau a brynwyd wedi’u hyswirio’n gywir e.e. drwy yswiriant tŷ neu yswiriant car/fan

–          Tystiolaeth o ariannu cyfatebol

–          Copi o anfoneb a yrrwyd gennych at gwsmer neu gleient

  • Ar ôl chwe mis, bydd Swyddog yr Ysgol Fenter yn      ymweld â chi yn eich cartref neu fan gwaith i:

–          Lenwi holiadur ‘adolygiad chwe mis’

–          Tynnu lluniau o’r eitemau a brynwyd

–          Trafod a oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch e.e. hyfforddiant neu gyllid

 Busnesau a Gynorthwyir

Cyfeiriadur Charlotte  – gwaith ar y gweill

Menter Gymdeithasol

Y darn sydd ar y wefan ar hyn o bryd