Ym mis Ebrill 2013, dyfarnodd Grŵp Gweithredu Lleol Prosiect Cynnal y Cardi £21450.52 i elusen goetiroedd Tir Coed er mwyn datblygu Prosiect Menter Gymunedol. Mae’r staff a gwirfoddolwyr wedi bwrw ‘mlaen â’r gweithgarwch, e.e. maent wedi cynnal dau ddiwrnod agored yng Nghoed Tyllwyd yn Llanfarian.

Cynhaliwyd Diwrnod Agored a Ffair Goetiroedd lwyddiannus ar ddydd Sadwrn, y 27ain o Orffennaf yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian. Roedd y diwrnod agored, a oedd yn rhad ac am ddim i ymwelwyr, yn gyfle da i’r gymuned leol ddod i adnabod yr elusen a dod i ddeall rhagor am y cynnydd mae’r staff a’r gwirfoddolwyr yn ei wneud yn eu coetiroedd lleol.

Gall diwrnodau agored fel yr un a gynhaliwyd yn Nhyllwyd helpu i wella’r cyfathrebu rhwng y gymuned leol ac elusennau a mentrau cymdeithasol yn eu hardaloedd. Roedd hwn yn ddigwyddiad defnyddiol hefyd gan iddo godi proffil Tir Coed yn y gymuned a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyfleoedd sydd ar gael i wneud gwaith gwirfoddol a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy’r elusen a’r fenter gymdeithasol sy’n cynnal gweithgareddau a hyfforddiant.

Daeth nifer o stondinau marchnad i’r Diwrnod Agored i ddangos enghreifftiau o waith coed (cerfluniau, dodrefn a chrefftau ac ati) a grëwyd gan artistiaid a chrefftwyr gan ddefnyddio pren castanwydden o Goed Tyllwyd (yn dilyn diwrnod agored blaenorol). Cafwyd sawl cystadleuaeth, gweithdy ac arddangosfa hefyd, gan gynnwys turnio coed, creu blychau adar, creu anifeiliaid pren, defnyddio’r felin lifio a cherfio â llif gadwyn. Hefyd, cafodd ymwelwyr gyfle i gerdded drwy’r coetir a dysgu rhagor amdano yn ystod yr ymweliad. Cefnogodd Prosiect Cynnal y Cardi y digwyddiad mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfrannu amser staff, marchnata a chyhoeddusrwydd yn y wasg leol, gwneud y trefniadau hanfodol ar gyfer y diwrnod, e.e. llogi’r stondinau marchnad a chefnogi’r gweithgareddau a’r tiwtoriaid.

Bydd Prosiect Cynnal y Cardi’n parhau i weithio ag elusen Tir Coed ar y prosiect hwn a’r bwriad yw cynnal Diwrnod Agored arall yng Nghoedwig Gymunedol Long Wood cyn i’r prosiect ddod i ben. Mae Tir Coed hefyd wrthi’n cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd newydd megis taflenni a fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am waith Tir Coed. Mae’r cyllid hefyd wedi galluogi Tir Coed i brynu llawer o offer a chyfarpar awyr agored/tywydd gwlyb i wirfoddolwyr sy’n gweithio mewn gwahanol goetiroedd ac ar wahanol brosiectau yng Ngheredigion.

[slideshow_deploy id=’1279′]