Ar y 6ed o Ebrill, 2013 cynhaliodd Cymdeithas Gwenynwyr Llanbed ddiwrnod blasu gwenyn a fel rhan o’u prosiect gyda Chynnal y Cardi.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd Gymunedol Cellan, a daeth nifer o unigolion yno i gael gwybod mwy am sefyllfa ddysgu beth allan nhw’i wneud i helpu’r sefyllfa.

Mae’r sylw a roddwyd yn y cyfryngau i sefyllfa’r wenynen fêl wedi arwain at gynnydd yn y galw am offer a gwenyn, ac mae mwy a mwy o bobl am ymgymryd â’r hobi.  Yn anffodus, nid yw pob newydd-ddyfodiad yn chwilio am yr wybodaeth a’r cymorth sydd ar gael i’w helpu i lwyddo, ac o ganlyniad mae nifer o bobl yn rhoi’r gorau iddi ar ôl blwyddyn neu ddwy pan fydd eu gwenyn wedi marw.

Mae rôl y gymdeithas wenyna leol yn hanfodol i sicrhau dyfodol y wenynen fêl wylaidd, sef sefydliad lle gall y dechreuwr ddod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor oddi wrth wenynwyr eraill yn ei ardal.

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Llanbed wedi cyflawni’r rôl hon ers blynyddoedd, ac mae’n sefydliad trefnus a hirsefydlog, ond rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o ddenu darpar wenynwyr newydd i’r gymdeithas.  Dyna pam y gofynnon ni i Gynnal y Cardi i gefnogi’n hymdrechion i roi gwybod i aelodau’r cyhoedd am eu rôl yn helpu i gadw’r wenynen fêl yng Ngheredigion, ac i ddarparu “ychydig mwy” o wybodaeth i’r rhai sy’n cael eu temtio i gadw gwenyn mêl.

Gyda hyn mewn golwg y trefnodd Cymdeithas Gwenynwyr Llanbed eu “Diwrnod Blasu Gwenyna” cyntaf.

Mike Davies, y Swyddog Hyfforddi, ddechreuodd y diwrnod gyda’i gyflwyniad, “Y Wenynen Fêl Wych” a oedd yn esbonio ychydig o hanes a bioleg y wenynen fêl, yn ogystal â rhoi braslun o’r camau cyntaf ynghylch cadw gwenyn.  Roedd y cyflwyniad yn un diddorol iawn, a llwyddwyd i addysgu pawb mewn awyrgylch hamddenol a dymunol.

Ar ôl cinio (pan gawsom gyfle i samplo peth o’r mêl gorau imi ei flasu erioed!) cawsom arddangosfa ymarferol ar sut i archwilio cwch gwenyn gan Ron Lockham – Rheolwr Gwenynfa.  Roedd hwn yn rhan hanfodol o’r diwrnod, oherwydd cafodd aelodau o’r cyhoedd gyfle i edrych i mewn i gwch gwenyn byw a gwylio’r gwenyn yn mynd o amgylch eu busnes.  Gallech weld o’r olwg ar eu hwynebau pa mor wych roedd pawb yn meddwl oedd hynny!

I gloi’r diwrnod, rhoddodd Gordon Lumby, ysgrifennydd ein cymdeithas, gyflwyniad ar “wenwyna drwy’r oesoedd” a oedd yn archwilio ymhellach i’r berthynas rhwng dyn a gwenyn.

Roedd ‘na arddangosfa wych o offer gwenyna, ac roedd holl aelodau’r gymdeithas wrth law i ateb cwestiynau niferus aelodau’r cyhoedd a oedd yn bresennol.

Mynegodd nifer o bobl awydd go iawn i gael gwybod mwy am y pryfyn arbennig hwn ac am gadw gwenyn, sydd ond yn cadarnhau llwyddiant y diwrnod blasu arbennig o heulog hwn – roeddem ar ben ein digon!

Os am ragor o wybodaeth,  ewch ar eu gwefan http://www.lampeterbeekeepersassociation.co.uk

Sesiwn Blasu – pdf – 5 sessiwn yn dechrau 27/4/14