Ddydd Mercher 5ed Mehefin, aeth Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi ar daith ar hyd a lled y sir i ymweld â ddetholiad o brosiectau cyfredol Cynnal y Cardi.

Cychwynnwyd ar y diwrnod wrth i grŵp o ryw ugain o gynrychiolwyr ymweld â Choed Tŷ-llwyd yn Llanfarian; caiff y goedwig ei rheoli gan y fenter gymdeithasol WiseWoods Wales a chaiff ei defnyddio hefyd gan elusen Tir Coed fel lleoliad i gynnal digwyddiadau a hyfforddiant. Cafodd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol gyfle i roi cynnig ar ddefnyddio melin lifio a llwythwr coed, a chawsant daith dywys o amgylch y goedwig gan Ffion Farnell, Swyddog Datblygu Tir Coed, gan weld y gwelliannau o ran mynediad, a’r technegau rheoli cadwraeth a fu ar y gweill yno. Cyn hir, bydd Tir Coed yn paratoi deunyddiau cyhoeddusrwydd newydd ac yn cynnal diwrnod agored yn y goedwig fel rhan o’i phrosiect Allgymorth Cymunedol sy’n cael ei ariannu gan Gynnal y Cardi.

Ymwelodd y grŵp wedyn â Neuadd Llanfarian a chawsant gyflwyniad llawn gwybodaeth a chael gweld arddangosfa gan Andy Ryan o Gymdeithas Gwenynwyr Llanbedr Pont Steffan a’r Cylch fel rhan o brosiect Gwenyn sy’n Hardd.  Mae prosiect Gwenyn sy’n Hardd, a gaiff ei ariannu gan Gynnal y Cardi, wedi galluogi’r grŵp i brynu offer newydd, paratoi gwybodaeth a chyhoeddusrwydd, mynychu digwyddiadau lleol a rhoi cymorth i bobl sydd eisiau dechrau cadw gwenyn am y tro cyntaf.

Ymwelodd y grŵp hefyd ag Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth, lle cafwyd sgyrsiau a chyflwyniadau gan dri phrosiect arall sy’n cael eu hariannu gan Gynnal y Cardi, sef:

  • Chwalu’r Muriau– caiff ei redeg gan Amgueddfa Ceredigion, a’i nod yw gwella cyfleoedd i gymunedau fanteisio ar brosiectau adfer a dehongli hanesyddol yng Ngheredigion.
  • Neuadd y Farchnad, Aberystwyth – prosiect i adnewyddu ac ehangu Marchnad Aberystwyth a darparu gwell marchnata a hybu ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o’r busnesau sy’n seiliedig yn neuadd y farchnad, a chynorthwyo’r stondinwyr, lle y bo’n bosibl, drwy gymorth busnes a mentora.
  • Ceredigion… o Flas i Flas – prosiect sydd a’r nod o hyrwyddo ‘Twristiaeth Fwyd’ yng Ngheredigion drwy gysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd a chreu cyfleoedd i gynyddu’r marchnata a’r cyhoeddusrwydd e.e. gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol.

Cyn dychwelyd adref, cafodd y grŵp gyfle hefyd i ymweld â’r Bwthyn Tuduraidd yn Llanon, lle mae gwirfoddolwyr lleol yn helpu i wneud gwaith adfer a chadwraeth (fel rhan o brosiect Chwalu’r Muriau), ac ymweld hefyd â Phobl Aberarth sydd, yn ddiweddar, wedi derbyn cyllid gan Gynnal y Cardi i godi parc chwarae newydd i blant yn y pentref.  Roedd pob un o’r prosiectau yr ymwelwyd â hwy yn dweud eu bod yn ddiolchgar iawn am y cymorth a’r gefnogaeth a gânt gan brosiect a staff Cynnal y Cardi a theimlai’r rhai oedd yn bresennol y byddai’n ddefnyddiol gallu rhannu rhywfaint o’r wybodaeth a gasglwyd â’u cymunedau lleol.