Ceredigion o Flas i Flas

Ar 6ed Mehefin 2013 daeth y Prif Weinidog, Carwyn Jones i Lanerchaeron, safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Aberaeron, i lansio cynllun Ceredigion o Flas i Flas yn swyddogol.

Dechreuwyd ymgynghori ynghylch Ceredigion o Flas i Flas ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol ym mis Ionawr 2013, er mwyn gweld faint o ddiddordeb a fyddai yn y cynllun. Cafwyd ymateb brwdfrydig iawn, a daeth 27 o gynhyrchwyr bwyd lleol at ei gilydd, gan gynnwys distyllwyr chwisgi, gwneuthurwyr caws, gwneuthurwyr siocled a thyfwyr llysiau. Nod y cynllun yw hyrwyddo cynnyrch lleol i ymwelwyr a thrigolion y sir drwy ddulliau traddodiadol yn ogystal â defnydd blaengar o’r cyfryngau cymdeithasol.

Cafwyd trafodaethau gyda Cynnal y Cardi, prosiect LEADER Echel 4 a ariennir drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, er mwyn datblygu’r clwstwr newydd a chreu llwybr bwyd sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol newydd  i farchnata grŵp o fusnesau yng Ngheredigion. Mae’r prosiect yn mynd ati i weld sut y gall cyfryngau newydd gynorthwyo i farchnata bwyd a diod sy’n arbennig i Gymru. Mae nifer o’r cynhyrchwyr hefyd yn agor eu drysau i ymwelwyr am y tro cyntaf, er mwyn i bobl eu gweld yn gweithredu fel safleoedd twristiaeth bwyd.

Yn y dyfodol bwriedir datblygu gweithgarwch twristiaeth ym maes bwyd. Mae digon o dystiolaeth bod ansawdd bwyd lleol yn cynyddu boddhad ymwelwyr, a bod hynny yn y pen draw yn golygu bod mwy o bobl yn ystyried yr ardal fel lle amlwg i fynd ar wyliau. Bydd y grŵp hefyd yn datblygu cynllun ‘Casglu Picnic’ ar hyd Llwybr yr Arfordir a llwybrau cerdded eraill, ac mae ‘na fwriad i awgrymu defnyddio rhannau eraill o’r llwybr.

Mae taflen Ceredigion o flas i flas (pdf) wedi’i llunio a’i dosbarthu ar hyd a lled Cymru i hyrwyddo’r prosiect, ac mae Cynnal y Cardi hefyd wedi ariannu gwefan Ceredigion o Flas i Flas, http://tastetrailwales.co.uk sy’n cynnwys llwyth o wybodaeth am yr holl gynhyrchwyr a map yn dangos sut i ddod o hyd iddynt, felly pam na wnewch chi “ddilyn y llwybr a blasu’r gwahaniaeth”.

Sylwadau gan gynhyrchwyr bwyd ynglŷn â’r prosiect  O Flas i Flas.

“Mae’r prosiect O Flas i Flas wedi bod yn llwyddiant mawr i ni. Rydym wedi gwerthu rhagor o nwyddau gan fod twristiaid yn ymweld â ni, yn arbennig felly ym misoedd Gorffennaf, Awst a Medi. Mae’r twristiaid yn awyddus i weld a chlywed am y ffordd rydym yn gwneud siocledi wrth inni gynnal arddangosfeydd a sgyrsiau ac maent yn hoffi cael cynnig ar wneud rhai eu hunain, eu blasu a’u prynu nhw. Mae nifer ohonynt wedi dweud wrthym eu bod wedi cael llawer o fwynhad o ymweld â gwahanol gynhyrchwyr neu fusnesau sy’n rhan o brosiect O Flas i Flas ac maent yn bwriadu gwneud yr un peth y flwyddyn nesaf. Mae nifer y bobl sy’n bwcio sesiynau gwneud siocledi gyda ni hefyd wedi cynyddu ac mae rhagor yn dod i weld ein harddangosfeydd neu gymryd rhan yn ein sgyrsiau. Mae nifer y grwpiau, unigolion, busnesau a sefydliadau sy’n dod atom hefyd wedi codi. Yn ogystal â hynny, rydym wedi cydweithio rhywfaint â busnesau eraill sy’n rhan o’r prosiect O Flas i Flas drwy gymryd rhan mewn ffeiriau bwyd, creu nwyddau newydd drwy ddefnyddio cynhyrchion busnesau eraill (Da Mhile a Fferm Fêl Ceinewydd), cefnogi sesiynau blasu siocled yn Siop Fferm Llwynhelyg ac annog pobl i ymweld â busnesau eraill sy’n rhan o’r prosiect a dosbarthu taflenni. Yn gyffredinol, rydym yn fodlon iawn â’r ffordd mae’r prosiect yn gweithio inni ac mae creu cysylltiadau ag aelodau eraill yn hynod werthfawr. Rydym wedi cael llawer o hwyl ac rydym wedi mwynhau cymryd rhan yn O Flas i Flas yn fawr iawn. – Kitty – Chocolate Fusion.

Gweithiodd o Flas i Flas yn dda iawn inni haf eleni. Bob dydd, roedd pobl yn teithio i lawr y lôn i ymweld â’r fferm a’r ddistyllfa. Clywem yn aml eu bod wedi codi taflen am brosiect O Flas i Flas yn Siop Fferm Llwynhelyg neu o rywle arall. Mae twristiaid wedi dod atom o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol ac mae rhai ymwelwyr o Fanceinion wedi dweud wrthym y byddant yn ymweld â’n stondin ym Marchnad Nadolig Manceinion, felly mae sgil effaith i hyn hefyd.  John – Distyllfa Da Mhile

Rwy’n falch iawn o fod wedi bod yn rhan o’r prosiect. Alla i ddim â dweud i sicrwydd ein bod wedi bod yn brysurach o ganlyniad i’r prosiect gan nad oeddem wedi bod ar agor ers blwyddyn gyfan pan ddechreuodd y prosiect, gan mai dim ond y mis Awst blaenorol y cafodd y caffi ei ailagor. Drwy ddod at ein gilydd, rydym yn gryfach ac mae cael taflen, gwefan a phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol yn help mawr. Mae perthyn i’r prosiect yn sicr o fantais fawr imi ac mae cael defnyddio’r model a’i ddefnyddio eto yn dempled i ddatblygu pethau eraill yn ein cymunedau ni ein hunain yn hynod werthfawr. Rhian – Cwtch Coffi

Mae bod yn rhan o’r grŵp O Flas i Flas wedi bod yn wych. Mae wedi gwneud inni ddod i wybod rhagor am y cynhyrchwyr sydd o’n cwmpas ni ac mae gweithio gyda’n gilydd fel grŵp wedi ein helpu ni i ddylanwadu rhagor ar bethau, sy’n bwysig iawn. Mae gwybod faint o gynhyrchwyr da sydd yng Ngheredigion yn golygu ein bod yn awyddus i ddechrau marchnad wythnosol i gynhyrchwyr yn 2014. Drwy gymryd rhan yn O Flas i Flas Ceredigion, mae ein busnes yn sicr wedi tyfu. Yn arbennig, mae ein cynllun blychau gwerthu yn tyfu’n raddol. Mae nifer y bobl sydd wedi bwcio gwyliau yn ein bythynnod gwyliau rhwng misoedd Mai a Hydref 2013 hefyd wedi codi. Mae’r proffil mae’r prosiect O Flas i Flas yn ei roi inni’n helpu rhagor o bobl ddod i wybod amdanom ni. Alicia – Cynnyrch Organig Troedyrhiw

Mae’r daflen O Flas i Flas wedi dod â chwsmeriaid newydd i’r siop yma. Gan amlaf, mae’r ymwelwyr wedi codi taflen yn eu bwthyn gwyliau neu westy.  Wendy – Cyffeithiau Llaw Wendy Brandon

Roedd diwyg y daflen a’r ffaith ei bod mor ddealladwy yn sicr wedi creu argraff dda ar ymwelwyr. Wrth ymadael â’r Caban, roedd nifer o’n hymwelwyr yn bwriadu rhoi tro am gynhyrchwr lleol ac roeddent yn edrych ymlaen at ddiwrnod allan nad oedd yn rhy fasnachol ei naws. Jane- Y Caban

Roedd O Flas i Flas yn gyfle gwerthfawr i gydweithio â busnesau eraill ac o ganlyniad, mae rhagor o bobl yn gwybod amdanom yn lleol ac mae ein busnes wedi tyfu gan ein bod yn gwerthu rhagor o nwyddau i ymwelwyr. Penny – Bragdy Pen-lon

llwybr blas  Ceredigion o flas i flas – “Dilynwch  y llwybr a blaswch y gwahaniaeth”.