Ymweliad Ymgyfarwyddo â Choedwig Gymunedol Longwood ger Llangybi

  

Cynhaliwyd yr ymweliad ymgyfarwyddo â Longwood ar ddydd Sadwrn digon oer (Hydref 13eg); trefnwyd y diwrnod ar gyfer pobl sy’n ymwneud â choedwigoedd cymunedol yn ogystal â choedwigoedd preifat yng Ngheredigion.  Bwriad y diwrnod oedd arddangos Coedwig Gymunedol Longwood i unigolion a grwpiau eraill sy’n ymwneud â choedwigoedd yng Ngheredigion, yn ogystal â thynnu sylw at y ffynonellau amrywiol o gymorth sydd ar gael.  Daeth dros 30 o bobl ynghyd ar y diwrnod, oedd yn cynnwys gwybodaeth a chyflwyniadau, taith dywysedig ac yna gweithdy ac ymgynghoriad.

Cliciwch ar y ddogfen i weld lluniau’r diwrnod: Ymweliad i Longwood

Yn ystod hanner cynta’r diwrnod cafwyd cyflwyniadau ar y ffynonellau amrywiol o gymorth sydd ar gael i berchnogion coedwigoedd preifat a grwpiau coedwigoedd cymunedol.  Cynhaliwyd y sgyrsiau yn Amffitheatr Coedwig Longwood, a chroesawyd y grŵp gyda chyflwyniad byr i’r goedwig gan Phillip Swaine, un o Gyfarwyddwyr ymroddgar a phrofiadol Longwood Ltd.  Rhoddwyd y cyflwyniad cyntaf gan Loretta Wigfall (Swyddog y Cymunedau Gwledig) fu’n sôn am y prosiect Cynnal y Cardi ac yn rhoi gwybodaeth am y mathau o brosiectau allai dderbyn cymorth a sut i fynd ati.  Yn dilyn hyn, cafwyd nifer o gyflwyniadau diddorol ac addysgiadol gan Maria Wilding – Swyddog Prosiect Cronfa Twf Mentrau Cymdeithasol Ceredigion, Ffion Farnell – Swyddog Datblygu Tir Coed, Nigel Petts – Swyddog Coed Cymru, Roger Davies – Cyfarwyddwr Llais y Goedwig (Cymdeithas Coedlannau Cymunedol Cymru) ac yn olaf, Barbara Anglezarke, Comisiwn Coedwigaeth Cymru – Coedwigoedd ar gyfer Pobl.

Yn dilyn bore o gyflwyniadau roedd yr ymwelwyr yn awyddus i gynhesu  drwy ymestyn eu coesau, felly aethant ar daith gerdded dywysedig o amgylch Longwood.  Roedd y cerddwyr yn cael eu tywys gan Gyfarwyddwyr Longwood, a rhoddodd hynny ddigon o gyfle iddyn nhw ofyn cwestiynau am ddatblygiad y goedwig.  Mae Longwood yn ymestyn dros 300 acer felly cafodd yr ymwelwyr deithio mewn bws mini ar gyfer rhannau o’r daith.

Yn dilyn taith gerdded hyfryd daeth pawb at ei gilydd unwaith eto yn ardal Ysgol y Goedwig i fwyta’u  pecyn bwyd; cafodd y grŵp dân bychan a chyfle i roi cynnig ar ferwi tegell ar gyfer te gan ddefnyddio tegell storm.  Cawsant gyfle hefyd i roi cynnig ar durnio coed heb ei sychu mewn gweithdy byr dan arweiniad Rob Smith, cyn cwblhau’r dogfennau adborth ac ymgynghori.  Roedd diwedd y dydd yn gyfle gwych i bawb siarad â’i gilydd, datblygu syniadau a rhannu’u cydamcanion a’u diddordebau.  Mae gennym ymweliadau ymgyfarwyddo eraill mewn golwg ar gyfer grwpiau coedwigoedd yn y flwyddyn newydd, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu prosiectau newydd ac arloesol gyda nhw yn y dyfodol.

Dyma rai sylwadau gan y grŵp yn dilyn eu profiad:

 “Gweld coedwig gymunedol flaengar – calonogol iawn – ysbrydoledig!”

“Rhwydweithio da, lleoliad gwych”

“Ymweliad hynod o werth chweil – falch iawn inni ddod – lot o wybodaeth a chysylltiadau defnyddiol – diolch am y gwahoddiad”

“Rwy’n meddwl bod ‘ymweliadau ymgyfarwyddo’ fel hyn yn bwysig iawn – yn cynnig cyfle i elusennau bach, grwpiau cymunedol ac ati i edrych ar gyfleoedd i gydweithio a chynyddu a chryfhau mewn niferoedd”

“Lot o gysylltiadau a chyfleoedd i gyfnewid syniadau – roedd yn wych clywed bod pobl eraill â phroblemau tebyg”