Hwb i addysg ym Miosffer Dyfi

posted in: Newyddion | 0
Ysgol Bro Ddyfi yr8 b
Disgyblion Blwyddyn 8 yn edrych ar fap o Fiosffer Dyfi

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar bod Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth wedi ennill gwobr UNESCO wedi’i seilio’n rhannol ar ei gwaith gyda Biosffer Dyfi, mae Partneriaeth Biosffer Dyfi wedi cychwyn ar brosiect chwe mis i greu cyfleoedd newydd i bobl ifainc ddychmygu dyfodol cynaliadwy i’r ardal. Bydd hyn yn adeiladu ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan aelodau o Grŵp Addysg Biosffer Dyfi er 2010.

Mae ymgynghorydd lleol, Jane Powell, wedi’i phenodi i weithio gyda’r Grŵp Addysg ac eraill – i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gael pobl ifainc i gymryd rhan mewn trafodaethau am ynni, bwyd, swyddi a diwylliant yn yr ardal a dderbyniodd statws Biosffer UNESCO yn 2009.

Mae’r Biosffer yn cynnwys nid yn unig Dyffryn Dyfi ond hefyd y Borth ac Aberystwyth ac mae’n enwog am ei harddwch naturiol a’i fywyd gwyllt, gan ddenu ymwelwyr o bedwar ben byd.

Ar hyn o bryd, mae’r Grŵp Addysg yn cynnwys yr RSPB yn Ynys-hir, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Prosiect Gweilch Dyfi Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, Coetiroedd Dyfi, Addysg Ffermio a Chefn Gwlad a Gwarchodfa Cyfoeth Naturiol Cymru yn Ynys-las, ond gwahoddir darparwyr addysg eraill i ymuno.

“Mae Biosffer Dyfi’n cael ei nabod yn rhyngwladol am ansawdd ei dirwedd, diwylliant a’i amgylchedd, ond yn anffodus, mae llawer o bobl ifainc yn symud i ffwrdd oherwydd y gall fod yn anodd cael hyd i swyddi,” meddai Jane. “Rydyn ni am gynnwys trigolion lleol wrth lunio dyfodol yr ardal a rhannu ein dysgu gyda gweddill Cymru”.

Cefnogir y gwaith gan Grwpiau Gweithredu Lleol y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Ceredigion, Powys a Gwynedd ynghyd ag ecodyfi. Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Jane, a fydd yn gweithio ar hyn tan fis Gorffennaf, yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â syniadau ar gyfer datblygu gweithgareddau addysgol yn yr ardal, boed ar gyfer ysgolion neu’r gymuned yn gyffredinol. Gellir cysylltu â hi drwy Fiosffer Dyfi ar 01654 703965, drwy www.biosfferdyfi.cymru neu info@ecodyfi.org.uk.

  1. Ardal yw Biosffer UNESCO lle mae pobl yn gweithio i sicrhau’r cydbwysedd rhwng cadwraeth bioamrywiaeth â’r defnydd cynaliadwy ohoni. Mae Biosfferau’n ysbrydoli cymunedau i gydweithio wrth greu dyfodol cynaliadwy y gallwn ni i gyd ymfalchïo ynddo, gan gysylltu pobl â natur a threftadaeth ddiwylliannol wrth gryfhau economïau lleol.
  2. Er 2009, mae Biosffer Dyfi yn cynnwys Aberystwyth a Dyffryn Dyfi.

Ariennir y prosiect datblygu gan Lywodraeth Cymru a’r UE fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Dyma fenter gydweithredol rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol Ceredigion, Powys a Gwynedd, sef Cynnal y Cardi, Arwain ac Arloesi Gwynedd Wledig, yn y drefn honno. Nod LEADER yw gwella ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig drwy ddefnyddio dull penodol iawn o weithio, sy’n cynnwys cael unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol a gwirfoddol i ymgysylltu a chymryd rhan, gan feithrin eu galluoedd a’u mentora. Mae’n edrych i ymgysylltu â chymunedau lawr gwlad i hybu ffyrdd arloesol o gynnal yr economi wledig drwy ymchwil, treialu a pheilotio.