Syniadau ac arloesedd: Sicrhau bod Ceredigion yn lle gwell fyth i fyw a gweithio ynddo

posted in: Newyddion | 0
Rhwydwaith Busnes i Fenywod 'Merched Medrus' yn Llanbedr Pont Steffan.
Rhwydwaith Busnes i Fenywod ‘Merched Medrus’ yn Llanbedr Pont Steffan.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi wedi cefnogi 24 o syniadau cymunedol gwledig, a fu’n werth £841,300 at ei gilydd.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, wedi helpu i wireddu syniadau trwy gyfrwng gweithgarwch megis datblygu prosiectau, gwerthuso, astudiaethau dichonolrwydd, hwyluso, hyfforddiant, mentora, ymgynghori a phrosiectau peilot. Mae pob prosiect a gefnogwyd yn perthyn i un o bump maes gweithgarwch, er enghraifft, gwella adnoddau naturiol a diwylliannol Ceredigion; treialu cynnyrch/prosesau a chreu rhwydweithiau a phartneriaethau busnes newydd; archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, cyfleusterau a gweithgareddau; archwilio cyfleoedd ynni adnewyddadwy a manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol mewn cymunedau lleol.

Cafwyd 70% o’r costau cyfan trwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 -2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae rhai o’r prosiectau a gynorthwywyd yn cynnwys astudiaethau dichonolrwydd. Mae prosiect parhaus Gweithgor Dyffryn Aeron, ‘Pweru’r Dyffryn’, yn archwilio cyfleoedd posibl ar gyfer ynni adnewyddadwy yn Nyffryn Aeron, a nod ‘Astudiaeth Adfywio’r Ucheldir’ Pentir Pumlumon yw deall yn well y cyfleoedd a gynigir gan yr ardal i breswylwyr lleol, busnesau, ymwelwyr a thwristiaid.  Yn ogystal, mae Cynnal y Cardi yn gweithio gyda MIND Aberystwyth er mwyn pennu ymarferoldeb datblygu safle amgylcheddol lleol yn ganolfan gymunedol a fydd yn seiliedig ar graidd o weithgareddau a gwasanaethau ecotherapi.

Yn ystod 2017, gwelodd Canolfan Blant Jig-So ganlyniadau trawiadol wrth ddarparu gwasanaeth lleol i deuluoedd yn Aberteifi a’r cyffiniau gyda’r prosiect peilot, ‘Cegin Prydau Plant – Holiday Kitchen’. Mae 61 o deuluoedd lleol, nad oedd modd iddynt fanteisio ar brydau iach a maethlon yn ystod gwyliau ysgol, wedi elwa o’r prosiect fel rhan o ‘Gegin Prydau Plant – Holiday Kitchen’.  Yma, buont yn dysgu sut i baratoi prydau iach ar gyllideb. Paratowyd 5,698 o brydau; hyfforddwyd 15 o wirfoddolwyr/staff a chynhaliwyd 69 o sesiynau hyfforddi.

Dywedodd Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ddatblygiad Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion:  “Rydw i’n hynod o falch o glywed am y cynnydd a sicrhawyd gan y prosiectau a gymeradwywyd gan GGLl dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Roedd pob prosiect wedi cychwyn fel syniad – dymuniad unigolyn neu grŵp i wella a datblygu economi eu cymuned wledig leol.  Mae’r canlyniadau’n profi bod modd cyflawni cryn dipyn trwy rannu gweledigaeth ac ymrwymiad.”

Ar ddechrau 2017, comisiynodd GGLl Cynnal y Cardi weithgarwch i beilota ‘Rhwydwaith Busnes i Fenywod’ yn Llanbedr Pont Steffan hefyd. Roedd prosiect Merched Medrus yn cynnig cyfle i ddatblygu rhwydwaith anffurfiol i fenywod ym myd busnes, er mwyn iddynt rannu arbenigedd a gwybodaeth. Roedd y manteision yn cynnwys gweithgarwch mentora rhwng aelodau, meithrin sgiliau newydd, meithrin hyder a chynnig cymorth i fenywod ddatblygu busnesau gwell hefyd. Chwe mis yn ddiweddarach, mae’r grŵp wedi sefydlu ei hun fel rhwydwaith cadarn sy’n parhau i gynnig cyfleoedd i gydweithio ac arloesi.

Dywedodd Cadeirydd GGLl Cynnal y Cardi, Mared Rand Jones: “Mae’n braf ac yn galonogol gweld lefel – ac ehangder – y gweithgarwch cymunedol hwn yng Ngheredigion. Edrychaf ymlaen at weld sut y bydd syniadau a phrosiectau arloesol yn datblygu yn ein cymunedau gwledig yn y dyfodol.”

Hoffai Cynnal y Cardi glywed gan unigolion, grwpiau, sefydliadau neu fusnesau sydd â syniadau cymunedol arloesol. Y dyddiad cau nesaf er mwyn mynegi diddordeb yw dydd Llun, 11 Rhagfyr 2017.