Grŵp datblygu gwledig ‘Cynnal y Cardi’ yn chwilio am aelodau newydd

posted in: Newyddion | 0

CYC LOGO BILINGUAL TRANSP (2)Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl), Cynnal y Cardi, yn chwilio am aelodau newydd i ddatblygu a chyflawni ei Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl) fel rhan o gynllun LEADER yng Ngheredigion.

Mae GGLl Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, yn cynnwys tri grŵp cynrychioliadol – preifat, cymunedol a chyhoeddus. Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth gytbwys o ran y diddordebau, mae’r grŵp nawr yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â’r grŵp ac i gynrychioli meysydd diddordeb penodol, er enghraifft pobl ifanc ac iechyd a lles. Hoffai’r GGLl hefyd annog cynrychiolwyr o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i ystyried ymuno â’r grŵp.

Dywedodd Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Datblygu Cymunedol ac Economaidd, Cyngor Sir Ceredigion: “Byddem wrth ein bodd yn clywed gan gynrychiolwyr sefydliadau neu grwpiau sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth i weithgarwch datblygu gwledig yng Ngheredigion.”

Ers mis Medi 2015, mae’r GGLl cyfredol wedi datblygu a chefnogi 24 o brosiectau cymunedol gwledig a arweiniwyd gan unigolion lleol sy’n cynrychioli grwpiau a sefydliadau. Cost gyfan gwbl y prosiectau dros y cyfnod hwn yw £841,300 a  gwnaethpwyd cyfraniad o 70% trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Gyda’i gymorth o ran datblygu prosiectau, gwerthuso, prosiectau peilot, astudiaethau dichonolrwydd, hwyluso, hyfforddiant, mentora ac ymgynghori, mae’r GGLl wedi helpu i wireddu nifer o syniadau.

Aeth Cyng Lloyd ymlaen: “Mae’r GGLl yn cyflawni rôl pwysig wrth wireddu syniadau cymunedol – gan sicrhau dull gweithredu teg ac agored er mwyn datblygu a chyflawni syniadau, ac mae’n hygyrch i bawb sy’n byw ac sy’n gweithio yn y sir. Mae’r grŵp yn croesawu syniadau trwy gydol y flwyddyn – yn rhai bach neu fawr.”

Cefnogir LEADER, sy’n ceisio cynorthwyo ymatebion arloesol i gyfleoedd neu sialensiau y mae cymunedau gwledig yn eu hwynebu, drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad neu fusnes neu yn aelod o grŵp yng Ngheredigion sy’n cynrychioli’r diddordebau neu sectorau penodol hyn, hoffai Cynnal y Cardi glywed gennych.  Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno cais yw 27 Medi 2017.  Am fanylion pellach, ffoniwch dîm Cynnal y Cardi ar 01545 572063.

Recriwtio Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl)