Lansio gwefan a phrosiect datblygu newydd Biosffer Dyfi

posted in: Newyddion | 0
Dyfi Biosphere website launch March 2017
O’r chwith i’r dde: Owain Jones, Ann MacGarry (Is-gadeirydd Biosffer Dyfi), Andy Rowland ac Iolo ap Gwynn (Cadeirydd), yn dal baner Biosffer Dyfi gyda chyfeiriad y wefan newydd.

Mae gan Biosffer Dyfi UNESCO wyneb newydd, a’i waith dros y ddwy flynedd nesaf yw ysgogi a chefnogi datblygiad gweithgareddau cymunedol perthnasol.  Bydd y rhain yn seiliedig ar nodweddion unigryw statws ardal a chymuned Biosffer Dyfi, a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd y Swyddog Datblygu newydd, Owain Jones, i’r ardal yn ystod Gweithdy Cyfathrebu a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Biosffer Dyfi i adolygu’r ffordd mae’r ardal Biosffer yn cyfathrebu.

Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, sy’n arwain ar y prosiect datblygu mewn cydweithrediad â Grwpiau Gweithredu Lleol cyfagos Powys (Arwain) a Gwynedd (Arloesi Gwynedd Wledig).

Yn ystod y gweithdy, lansiwyd gwefan hollol newydd Biosffer Dyfi.  Mae’r wefan gwbl ddwyieithog yn adnodd ar gyfer yr ardal leol gyfan; gan gynnwys pobl leol, ymwelwyr ac ymchwilwyr.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am lefydd i aros a mannau i ymweld â nhw, cerdded, bywyd gwyllt a chwaraeon antur; gan gynnwys clipiau fideo a mapiau y gellir eu lawrlwytho.  Mae hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth am ardaloedd Biosffer a statws UNESCO, yn ogystal â phrosiectau ddoe a heddiw.

Mae gwefan newydd Biosffer Dyfi ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar www.biosfferdyfi.cymru a www.dyfibiosphere.wales.

Mynychwyd y gweithdy gan 25 o unigolion a oedd yn cynrychioli busnesau lleol, cyrff  a sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys yr RSPB a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae Owain, a fagwyd ar fferm deuluol ym Mhen Llŷn, wedi graddio mewn amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Crëwyd y swydd hon yn rhannol i archwilio sut y gall busnesau lleol elwa o ddefnyddio brand Biosffer Dyfi.  Er mwyn ceisio dod â buddiannau economaidd a buddiannau eraill i ardal Biosffer Dyfi, bydd y ffocws yn y lle cyntaf ar dwristiaeth, gan gynnwys bwyd.

Bydd Owain yn gweithio gyda busnesau a chymunedau lleol i adeiladu rhwydweithiau a hybu incwm mewn ffordd gynaliadwy. Trwy Gynghorau Ceredigion, Powys a Gwynedd ac ymddiriedolaeth datblygu lleol ecodyfi, fe’i cefnogir gan Grwpiau Gweithredu Lleol y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Ngheredigion, Powys a Gwynedd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Elfen arall o’r prosiect yw ymgysylltu â phlant a phobl ifanc i archwilio’r cyfleoedd unigryw y mae Biosffer Dyfi yn eu cynnig.  Meddai Owain, “Rwy’n awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhyw un sydd am gymryd rhan yn y cam newydd hwn o ddatblygiad y Biosffer”.

Daeth y digwyddiad i ben gydag Andy Rowland, rheolwr ecodyfi, yn diolch i bawb a fynychodd.  Dywedodd fod y gweithdy’n llwyddiant mawr a’i fod “yn frwdfrydig am y cynllun cyfathrebu newydd ac yn edrych ymlaen at weld yr economi leol a’r economi ymwelwyr yn manteisio ar adnoddau’r wefan newydd”.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu syniadau, cysylltwch ag Owain ar owain.jones2@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 07970 284255.