Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau cymunedol newydd

posted in: Newyddion | 0

Mae Cynnal y Cardi yn cynnig y cyfle i gymunedau gwledig i gynnig syniadau arloesol am brosiectau cymunedol er mwyn datblygu cryfderau ac asedau Ceredigion.

Mae helpu’r amgylchedd a lleihau costau byw bob dydd neu gynnig cyfleoedd gwell i bobl fanteisio ar wasanaethau lleol trwy ddefnyddio technoleg ddigidol yn rhai syniadau y byddai modd eu harchwilio a’u cefnogi.

Mae Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, yn cynnwys nifer o feysydd pwnc lle y gofynnir am syniadau dan gynllun LEADER – a nodir manylion y rhain i gyd yma. Croesawir pob syniad – bach a mawr – ac ar sail dreigl, a dydd Llun, 20 Mawrth 2017 yw’r dyddiad cau cyntaf er mwyn cyflwyno ceisiadau llawn.

John Davies Croeso
John Davies, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn Theatr Felinfach.

Yn ystod digwyddiad arddangos Cynnal y Cardi a gynhaliwyd yn Felin-fach yn ddiweddar, a oedd yn dwyn y teitl ‘Gwneud y mwyaf o’ch cymuned wledig’, trafodwyd nifer o syniadau ac ystyriaethau, gan gynnwys pwysigrwydd rôl y genhedlaeth iau yn nyfodol cymunedau gwledig Ceredigion. Adleisiwyd hyn yn anerchiad diddorol yr entrepreneur ifanc, Helen Howells, ynghylch ei phersbectif hi o’r tirlun gwledig sy’n newid. Byddai Cynnal y Cardi yn croesawu syniadau sy’n ymwneud â’r mater hwn hefyd, gan helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau perthnasol a manteisio i’r eithaf ar eu potensial mewn amgylchedd economaidd sy’n gallu bod yn heriol.

Dywedodd John Davies, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi a gadeiriodd y digwyddiad: “Mae’n hollbwysig ein bod yn annog ein pobl ifanc i aros yn y sir, ond dim ond trwy feithrin a chynnal ein cymunedau ar lawr gwlad a sicrhau eu bod yn fannau mwy cynhyrchiol a deniadol i fyw a gweithio ynddynt y mae modd i ni wneud hyn”.

Mae’r prosiect ‘Academi Arweinyddiaeth Gymunedol’ yn enghraifft o’r ffordd y gall LEADER gynorthwyo pobl ifanc mewn cymunedau gwledig, ac roedd yn un o’r prosiectau a ddangoswyd yn ystod y digwyddiad. Mae’r prosiect, a reolir gan Cered – Menter Iaith Ceredigion, yn cynnig hyfforddiant sgiliau arweinyddiaeth dwyieithog i bobl ifanc.

Aeth Mr Davies ymlaen: “Mae modd cynorthwyo hyfforddiant sgiliau, rhwydweithio, ymchwilio a pheilota syniadau newydd dan y cynllun, felly mae angen i ni gynnig sylfaen i’r syniadau da y mae’n siŵr gen i eu bod yn bodoli yn ein cymunedau gwledig”.

Cynorthwyir LEADER, sy’n ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu sialensiau y mae cymunedau gwledig yn eu hwynebu, trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariannir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dymuna Cynnal y Cardi glywed gan gymunedau gwledig a fyddai’n dymuno cynorthwyo eu hardal wledig. Am feysydd pwnc pellach, ffoniwch y tîm ar 01545 572063.

Y dyddiadau cau yn 2017 er mwyn cyflwyno ceisiadau llawn yw:

20 Mawrth; 19 Mehefin; 4 Medi; 11 Rhagfyr

Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.