Cynnal y Cardi: Sut allech chi gefnogi eich cymuned leol?

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi wedi llwyddo i sicrhau dros £3 miliwn i ddatblygu mentrau gwledig arloesol tan 2020 yng Ngheredigion.

Nod LEADER yw gwella ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig drwy ddefnyddio dull penodol iawn o weithio, sy’n cynnwys ymgysylltu ag unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol a gwirfoddol, gan feithrin eu gallu i gyflawni, eu cyfranogiad a’u mentora. Y bwriad yw creu cysylltiadau â chymunedau ar lawr gwlad er mwyn annog ffyrdd newydd a blaengar o gynnal yr economi yng nghefn gwlad drwy ymchwilio, treialu a pheilota gweithgaredd.

Gallwn eich cynorthwyo gyda:

Datblygu Prosiectau - Gwerthuso - Peilota Prosiectau

Astudiaethau Dichonoldeb - Hwyluso - Hyfforddiant - Mentora - Ymgynghori

Ffôn: 01545 572063

Ebost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk

Mae Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi wedi nodi nifer o flaenoriaethau sydd wedi’i gosod allan o fewn y pum thema LEADER. Rhaid i unrhyw syniad weithredu o dan o leiaf un o'r rhain a chadw at egwyddorion allweddol LEADER. Ymweld â'r tudalen Galw am Syniadau am Brosiectau Lleol Arloesol i gael manylion pellach am gyflwyno eich syniad.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Strategaeth Datblygu Lleol LEADER Cynnal y Cardi - Dogfen Gryno

Gall hyd yn oed y syniad symlaf gael yr effaith fwyaf.

Galw am syniadau am brosiectau lleol arloesol

Gwahoddir pobl i fynegi diddordeb, trwy alwad agored, mewn cynnal gweithgarwch LEADER yng Ngheredigion. Bwriad LEADER yw annog dulliau blaengar o fanteisio ar gyfleoedd neu ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu yn y sir wledig hon.

Darllenwch Mwy...

Beth yw LEADER?

Cynllun lleol yw LEADER ar gyfer datblygu cefn gwlad. Ei fwriad yw darparu gweithgareddau sy’n cefnogi ardaloedd a chymunedau gwledig, gan annog pobl i reoli’r tir a’r amgylchedd mewn ffordd gynaliadwy.

Darllenwch Mwy...

Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi

Mae’r rhaglen LEADER yng Ngheredigion yn cael ei weithredu gan Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi. Mae cynrychiolaeth o’r tri sector – Preifat, Cymunedol a Chyhoeddus. Y nod yw sicrhau cynrychiolaeth gytbwys o ddiddordebau.

Darllenwch Mwy...

Cydweithredu

Cydweithredu - gweithredu prosiect ar y cyd gyda grŵp LEADER arall, neu gyda grŵp sydd yn gweithredu mewn modd tebyg, mewn rhanbarth neu Aelod-wladwriaeth arall.

Darllenwch Mwy...

Cynlluniau CDG eraill

Gall y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig darparu cymorth ar gyfer prosiectau cyfalaf. Cynllun grant a weinyddir gan Lywodraeth Cymru o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru yw hwn.

Darllenwch Mwy...